Scroll Top

Vedtægter

§1. Navn og Hjemsted.
Svendborg Frivilligråd har hjemsted i Svendborg.

§2. Formål.
Stk. 1.
Svendborg Frivilligråd medvirker til koordination og samarbejde mellem de frivillige sociale foreninger og grupper samt mellem disse og Svendborg Kommune.
Stk. 2.
Svendborg Frivilligråd medvirker til synliggørelse af det frivillige sociale arbejde overfor Svendborg Kommune og offentligheden i øvrigt.
Stk. 3.
Svendborg Frivilligråd medvirker til formidling af viden om de behov, udfordringer og udviklingsmuligheder, der opleves på det frivillige sociale område og understøtter nytænkning og udvikling af det frivillige sociale område.

§3. Frivilligrådets sammensætning.
Stk. 1.
Svendborg Frivilligråd består af mindst 7 og højst 13 medlemmer valgt på årsmødet.
Stk. 2.
Frivilligrådets formand og øvrige medlemmer vælges på årsmødet for en periode af 2 år. Suppleanter dog kun for et år. Halvdelen af medlemmerne er på valg i lige år og halvdelen  er på valg i ulige år.
Stk. 3.
Frivilligrådet konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer på sit første møde efter årsmødet.
Stk. 4.
Frivilligrådets medlemmer er repræsentanter for frivillige sociale foreninger og grupper der arbejder indenfor det frivillige sociale område i Svendborg Kommune. Det bør tilstræbes, at medlemmerne repræsenterer områdets mangfoldighed.
Stk. 5.
Medlemmerne af Svendborg Frivilligråd har pligt til at varetage alle foreningers gruppers interesser.
§4. Stemmeberettiget til årsmødet.
Ved afstemninger på årsmødet har hver forening eller gruppe én stemme. De stemmeberettige skal være udpeget forud for årsmødet.
§5. Årsmøde.
Stk. 1.
Årsmødet er frivilligrådets øverste myndighed. Årsmøde afholdes hvert år i april måned.
Stk. 2.
Indkaldelse til årsmødet sker med mindst 3 ugers varsel pr. mail, indeholdende dagsorden jr. stk. 3.
Stk. 3.
Dagsorden for årsmødet skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Frivilligrådets beretning.
3. a) Kasseren fremlægger revideret regnskab.
b) forslag til budget for det kommende regnskabsår.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand i ulige år – jr. §3.
6. Valg af rådsmedlemmer – jr. §3.
7. Valg af 2 suppleanter – jr. §3.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Stk. 4.
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være frivilligrådet i hænde senest 14 dage før årsmødet.
Stk. 5.
Beslutninger på årsmødet træffes ved simpelt flertal.
Stk. 6.
Ændring af Frivilligrådets vedtægter forudsætter, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer stemmer for ændringerne.
§6 Økonomi.
Stk. 1.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2.
Udgifter til afholdelse af frivilligrådets virke søges primært fremskaffet ved ansøgning om offentlige tilskud.
Stk. 3.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i forening.
§7 Opløsning.
Stk. 1.
Opløsning af frivilligrådet forudsætter, at forslag herom er frivilligrådet rettidigt i hænde, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på et årsmøde kræver opløsning.
Stk. 2.
Ved opløsning skal evt. formue tilfalde et eller flere projekter inden for det frivillige sociale arbejde i Svendborg Kommune efter årsmødets beslutning.

Vedtaget på Svendborg Frivilligråds årsmøde d. 13/10-2021.