Frivilligrådets Vedtægter

§1 Navn og hjemsted
Svendborg Frivilligråd har hjemsted i Svendborg Kommune.

§2 Frivilligrådet
Frivilligrådet er et formelt koordinerende organ for de frivillige sociale foreninger og grupper i Svendborg
Kommune. Medlemmer af Frivilligrådet skal jf. §6 være medlem af en forening/gruppe som opfylder
følgende kriterier:
1. Have sit virke i Svendborg Kommune.
2. Udføre frivillig socialt arbejde.

§3 Formål

Stk 1. 

Svendborg Frivilligråd skal medvirke til at skabe formelle rammer og processer for ligeværdigt samarbejde
mellem Svendborg Kommune og det frivillige sociale område.

Stk. 2.

Frivilligrådet skal medvirke til, at det frivillige sociale arbejde* synliggøres overfor Svendborg Kommune.

Stk. 3.

Frivilligrådet skal formidle viden om de behov, udfordringer og udviklingsmuligheder, der opleves på det
frivillige sociale område og understøtte nytænkning og udvikling af det frivillige sociale arbejde.

* Det frivillige sociale arbejde defineres under Frivilligrådet som følger:
At det arbejde der udføres er frivilligt og ulønnet, endvidere at det udføres over for personer uden for den
frivilliges familie, endvidere at arbejdet er til gavn for andre en én selv og ens familie, samt at arbejdet er
formelt organiseret gennem en gruppe eller forening.

§4 Frivilligrådets sammensætning

Stk. 1

Frivilligrådet består af mindst 7 og højst 13 personer valgt på årsmødet jf. §6. Frivilligrådet kan tiltrædes af
en repræsentant fra Svendborg Kommune og en repræsentant fra Frivilligcentret i Svendborg.

Stk. 2

Frivilligrådets formand, øvrige medlemmer og suppleanter vælges på årsmødet foren periode af 2 år,
suppleanter dog kun for et år. Halvdelen af medlemmerne er på valg i lige år og halvdelen er på valg i ulige år.

Stk. 3.

Frivilligrådet konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer på sit første møde efter årsmødet.

Stk. 4

Valgbar til Frivilligrådet er repræsentanter fra frivillige sociale foreninger og grupper, der arbejder indenfor
det frivillige sociale område i Svendborg Kommune. Valgbarhed er betinget af Frivilligrådets godkendelse.
For at sikre, at Frivilligrådet er repræsentativt for hele det frivillige sociale arbejde i Svendborg Kommune
foretages valg og opstilling til rådet ud fra følgende områder:
1. Sociale og kirkelige foreninger.
2. Børn, unge og familier.
3. Handicap- og patientforeninger.
4. Ældre.
5. Integration.
6. Misbrug og øvrige områder.

Der skal fra hvert område vælges 1-2 repræsentanter.

Stk. 5

Medlemmer af Frivilligrådet har pligt til at varetage alle foreningers og områders interesser.

§5 Stemmeberettige til årsmødet.

Ved afstemninger på årsmødet har hver forening eller gruppe én stemme. Den der er stemmeberettiget
skal være udpeget forud for årsmødet.

§6 Årsmøde

Stk. 1

Årsmødet er Frivilligrådets øverste myndighed. Årsmødet afholdes hvert år i april måned.

Skt. 2

Indkaldelse til årsmødet sker med mindst én måneds varsel i dagspressen, indeholdende dagsorden jf. stk. 3.

Stk. 3

Dagsorden for årsmødet skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Frivilligrådets beretning.
3. a) Kassereren fremlægger revideret regnskab.
3. b) Forslag til budget for det kommende regnskabsår.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand i ulige år – jf. §4.
6. Valg af rådsmedlemmer – jf. §4.
7. Valg af 2 suppleanter – jf. §4.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Stk. 4

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være Frivilligrådet i hænde 14 dage før årsmødet.

Stk. 5

Beslutninger på årsmødet træffes ved simpelt flertal.

Stk. 6

Ændring af Frivilligrådets vedtægter forudsætter, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer stemmer for ændringerne.

§7 Økonomi

Stk. 1

Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2

Udgifter til afholdelse af Frivilligrådets virke søges primært fremskaffet ved ansøgning om offentlige tilskud.

Stk. 3

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderlige bestyrelsesmedlem i forening.

§8 Opløsning

Stk. 1

Opløsning af Frivilligrådet forudsætter, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på et årsmøde kræver opløsning.
Opløsning af Frivilligrådet skal fremgå som punkt på dagsordenen.

Skt. 2

Ved opløsning skal evt. formue tilfalde et eller flere projekter inden for det frivillige sociale arbejde i
Svendborg Kommune efter årsmødets beslutning.

Vedtaget på Svendborg Frivilligsråds årsmøde den 27. august 2020.

Keld Larsen
Dirigent.