Referat møde 28-08-20.

Møde i Frivilligrådet

Fredag den 28. august 2020 kl. 10 – 12

 

Deltagere: Frode, Gyrithe, Gry, Jette, Karen, Kathrine, Ketty og Svend Erik

1.      Godkendelse af dagsorden

Konstituering bliver første punkt.

Velkommen til nyt rådsmedlem Jette Ersted.

 

2.      Konstituering
Helle Theede Kragh har meddelt, at hun ikke ønsker at fortsætte som næstformand.

Ny næstformand: Kathrine Stensgaard

Sekretær: Genvalg til Estrid Heldager

Kasserer: Genvalg til Ketty Hansen

 

3.      Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra 6/8 2020

Ros til referenten.

 

4.      Årsmødet – evaluering

Generelt tilfredshed med arrangementet og afviklingen.

Det blev bemærket, at et tidligere, mangeårigt medlem af rådet udtalte sig rosende om det nye råds arbejde.

Fint med oplæg fra prisvinderne, Alkorådets Carsten Lindholm, UFL’s Birthe Ramsgaard og Lars Nielsen , som giver indtryk af, hvad der optager foreningerne og med formand for Socialudvalget Hanne Klit.

Godt at afholde mødet i det indtil videre midlertidige frivillighus Nordre Lys, og hyggeligt, at SIND-Ungdom var til stede i huset.

Aktiv stemning, og en god, fast dirigent.

Forslag om at afdække forsamlingshusenes aktiviteter, som retter sig mod frivillige, sociale foreninger.

 

 

5.      Meddelelser fra formanden

Frivillighus: Arbejdet med fremtidens frivillighus fortsætter, i arbejdsgruppen, som vi er repræsenteret i, i  forvaltningen og i socialudvalget

Frivilligrådenes dag 27. okt.: Rådsmedlemmer, som vil deltage, melder sig til hos Svend Erik, som sørger for   fælles tilmelding og fælles transport

Frivillig bank
Vi venter fortsat på tilbagemelding vedr. kommunens holdning til forslaget.

 

6.      Meddelelser fra Kontakt Mellem Menneskers daglige leder

v/Gry, da Susanne er sygemeldt:

Hvis der arbejdes for en ”Frivilligbørs”, tilbyder frivillighuset at være samarbejdspartner.

Aktuelle opgaver er

          ”Politiker i praktik”, hvor der indtil videre er tilmeldt 13 foreninger og 1 (!) politiker.

          ”Foreningsmarked”, hvor der nu er corona-krav om afstand, som kræver større telt og andre praktiske udfordringer. Foreløbig 14 tilmeldte foreninger. Afventer tilladelse fra politiet.

Det kunne være interessant at overveje alternative arrangementer.

          Frivillighusets elevator er lukket i mindst 14 dag.

          Corona-tiden betyder, at der fortsat er foreninger, som ikke har genoptaget deres aktiviteter i huset. Men rengøringen fungerer godt.

          Der søges om §18-midler til ekstraordinære udgifter pga. corona.

          Der afholdes infomøde om §18-ansøgninger i frivillighuset den 10. sept. kl. 14-15.

 
Meddelelser fra brobyggeren

Intet, idet brobyggeren ikke deltog i mødet.

7.      Meddelelser fra kassereren

Som aftalt på årsmødet g.d. udarbejder Ketty en ny regnskabsopstilling vedr. regnskabet for 2019 – samt budget for 2020 – og får det godkendt af den nye revisor Keld Larsen. Derefter sendes materialet til rådsmedlemmerne og senest den 10. september til deltagerne i årsmødet.

Svend Erik tager kontakt med banken mhp. fornyet aftale, efter at vores vedtægter er ændret.

Der fremkom ønske om, at revisor deltager i årsmøderne for at kvalificere evt. debat om regnskabet.

 

8.      Meddelelser fra øvrige medlemmer

Kathrine meddelte, at hun sammen med Ole til tage fat på emnet ”Frivilligbørs”.

 

9.      Fastlæggelse af kommende rådsmøder

Næste møde i frivilligrådet: torsdag den 22.10 kl. 10- 12.
Følgende møder indtil sommer 2021:

Onsdag den 2. dec. kl. 16 – 18

Onsdag den 13. jan. kl. 16 – 18

Onsdag den 17. marts kl. 16 – 18

Onsdag den 28. april kl. 16-18

ÅRSMØDE torsdag den 22. april 2021.

 

10.  Eventuelt.

– Forslag om offentlig bekendtgørelse af frivilligrådets møder drøftes på senere møde.

 

– Frode arbejder på tiltrængt opdatering af hjemmesiden.