Referat møde 28-04-21

Møde i Frivilligrådet 

Onsdag den 28. april 2021 kl. 16-18 

Deltagere: Karen, Bodil, Winie, Svend Erik, Gyrithe, Ketty, Estrid, Frode, Jette, Pernille, Gry, Kjeld Afbud: Lykke, Minna, Kathrine 

 1. Godkendelse af dagsorden 

Ok 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Referat fra 17/3 2020 (referatet er vedhæftet) 

Vi skal være skarpere og ikke skrive foreslår, det skal stå tydeligere, at det er en beslutning. Tilskud til husets drift. Vi vedtog det, som blev ”foreslået” på sidste møde, dvs. tilskud til den sociale  vejviser. 

 • Sommer arr. Vi besluttede at være åbne for konkrete projekter. 
 • landsstævne: der skulle komme et stor møde. Vi er positive over at nedsætte en arbejdsgruppe, når det  rigtige tidspunkt kommer. 
 • frivilligbørs: er stadig på stand by 
 1. Meddelelser fra formanden 
 • Samarbejde med KMM har stået lidt stille pga corona. Et møde bliver afholdt mandag 3.5, så nu går  arbejdet i gang 
 • At ringe rundt… opgaven har været delt mellem Svend Erik og Pernille, som endnu ikke er parate med  en rapportering. 
 • Præsentationsvideoer for de frivillige foreninger: Der er lavet nogle prøvevideoer 

Hvis vi kender foreninger, der gerne vil have lavet en præsentationsvideo, kan de kontakte SEH Intranet: Der er arbejde i gang med at ansøge om midler til et projekt hos Veluxfonden. 

 1. Meddelelser fra kassereren 

Der er endnu ikke brugt penge i år… endnu 

 1. Meddelelser fra Kontakt Mellem Menneskers vikar for daglige leder 
 • Om genopstart ..foreningsliv og frivillighus: 

Genåbning er 21.5, men pga. pinse starter medarbejderne i KMM først 25.5. Der skal laves  retningslinjer, som skal godkendes af kommunen. Det vides ikke endnu, om der åbnes 21. eller 25. Der er begyndt at komme bookingforespørsler 

 • Travlt efterår for politikere, men de er inviteret i praktik i uge 38. 
 • Forenings marked bliver forhåbentligt som vi plejer 
 • Landstævne 
 • Krisehåndtering: Håb om at der kan udbydes et kursus. KMM har ansøgt, men ved ikke om det  bliver bevilget.

Svendborg Frivilligråd Formand Svend Erik Hansen Frivillighuset Mobiltelefon 61 31 52 51 Havnegade 3 email seh.svendborg@gmail.com 5700 Svendborg 

 • Patientforenings netværk forventes opstartet i efteråret. Langeland har spurgt om de må deltage, da de ikke er nok til at lave deres eget netværk på området. 
 1. Meddelelser fra brobyggeren 
 • Sag til politikerne: kommunens hjælp til foreningerne vedr genåbning… synlighed på infostanderne,  anerkendelse ..a. la. Frivillig fredag 
 • Sag til politikerne: udskudt nytårskur.. når vi ved noget mere kan vi komme med noget. spørgsmål  til politikerne om hvordan de ønsker at det skal laves 
 • Dialogmøde: Frivilligrådet nviteres til dialogmøde om budget 2022 den 8.6 
 • Der er nedsat et ungeråd med 7 unge. Måske et samarbejde i fremtiden 
 • Landsstævne… der har været et lille møde og der lægges op til at der skal laves et stort møde for  flere 
 • Tværgående politisk forum … SSU udvalg, børn og unge, integration 
 • Rest midler fra et projekt der er ved at løbe ud… gives på tværs… til foreninger der arbejder med  børn og unge 
 1. Meddelelser fra øvrige medlemmer 
 • Gyrithe: netværksmøder kører derud af. Lige nu er der fokus på psykisk sårbare, det er en ny  netværksgruppe 
 • Ønske om at vide hvor stort et beløb fra §18 der ikke er blevet uddelt 

Vi besluttede at afsætte god tid til at drøfte § 18 på næste rådsmøde. Bodil laver et oplæg om grundlaget og det hidtidige samarbejde mellem frivilligrådet og kommunen, mens Gry/Bodil  orienterer om, hvilken praksis, der findes i andre kommuner om §18-procedurer. 

 1. Benævnelse af det frivillige område 

Se bilag 1 nederst 

Henvendelse fra SSU: Hvordan benævner vi området 

SEH fortalte om baggrunden og den proces der har været vedr. om man kan og må ændre navn og  den proces der er i gang sammen med KMM 

Vi mener, at en sundhedsfremmende forening kan have sociale aktiviteter, men benævnelsen må  ikke dreje opmærksomheden væk fra det sociale. 

Vi arbejder med definitioner af begreberne for tiden og er et stykke fra at være parate til at ændre  benævnelser, men er åbne for at tage det op igen senere. 

SEH svarer SSU på vegne af frivilligrådet.  

 1. Unge og frivillighed 

Se bilag 2 nederst 

Frivilligrådet vil gerne bakke op om arbejdet.  

Trivsel blandt unge er på dagsordenen politisk. 

Ventilen er kommet til Svendborg 

Der er lavet et ungeråd. 

Har vi nogle emner der kan tiltrække unge

Svendborg Frivilligråd Formand Svend Erik Hansen Frivillighuset Mobiltelefon 61 31 52 51 Havnegade 3 email seh.svendborg@gmail.com 5700 Svendborg 

Der er en arbejdsgruppe på frivilligcenter delen… har vi behov for en gruppe på frivilligrådsdelen eller en gruppe på tværs? 

Indledende Arbejdsgruppe: Gry, Bodil, Winie og Pernille mødes og taler sig frem til hvad arbejdet  skal gå ud på / rammerne… melder tilbage til frivilligrådet. 

 1. Det nationale frivilligråds 18 anbefalinger 

Gennemgang og drøftelse 

Anbefalingerne er vedhæftet. 

Svend Eriks oplæg er vedhæftet. 

2.1. 

Det anbefales, at kommunen afsætter ressourcer til en medarbejder til at betjene  frivilligrådet.

Bør afklares mere  

konkret.

2.2. 

Det anbefales, at frivilligrådet har en løbende dialog med relevante politiske  udvalg og forvaltninger.

OK

2.3. 

Det anbefales, at frivilligrådet inddrages tidligt i politiske beslutningsprocesser og  bliver høringspart i sager, som vedrører det frivillige område samt områder, hvor  rådet har særlig viden.

OK

2.4. 

Det anbefales, at frivilligrådet har en central rolle i udvikling, implementering og  evaluering af kommunens frivilligpolitik eller -strategi.

OK

2.5. 

Det anbefales, at frivilligrådet samarbejder med øvrige råd og udvalg. 

Mangler samarbejde  med andre FVR2.4 

I 2019 indledtes proces om handleplan, men den er gået i stå. 

SEH henvender sig til kommunen herom. 

2.5 

tages op på næste møde 

 1. Årsmøde 

Vi skal igen drøfte, hvornår vi skal afholde årsmøde. Afhængig også af organisationsforløbet. Vi afholder årsmøde nogle uger efter KMM’s årsmøde 2/9 for ikke at komme i vejen for det  organisatoriske arbejde/ forandringer, der vil kunne ske.  

Beslutning om dato bør kunne træffes på næste rådsmøde. 

 1. Næste møde. 

1.6. kl. 16-20., forhåbentligt fysisk 

 1. Eventuelt. 

intet 

-oOo-

Svendborg Frivilligråd Formand Svend Erik Hansen Frivillighuset Mobiltelefon 61 31 52 51 Havnegade 3 email seh.svendborg@gmail.com 5700 Svendborg 

Bilag 1 

Kære Svend Erik, Svendborg Frivilligråd 

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på deres udvalgsmøde den 13/4-2021 en sag vedr. tre  indsatser, der kan styrke det frivillige sociale område under genåbningen. I den forbindelse havde de  en drøftelse af benævnelsen af det frivillige sociale område. Hvorvidt den nuværende og gængse  betegnelse ”frivillige sociale foreninger” er dækkende for alle de foreninger, der er omfattet. Området  rummer foreninger, der arbejder med mange forskellige målgrupper og typer af aktiviteter. Er  betegnelsen dækkende som den er nu? Eller skal den eksempelvis nævne sundhedsfremme og derfor  kunne lyde således: ”Frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger”? Eller vil en anden  benævnelse være mere præcis? 

Det frivillige sociale områdes benævnelse som ”frivillige sociale foreninger” har rod i en lang tradition  og er den benævnelse, der anvendes på landsplan af de centrale parter – frivillige foreninger og  organisationer, frivilligcentre, kommuner, videnscentre, politikere og lignende. og giver generel  forståelse.  

Vi vil bede Svendborg Frivilligråd tage stilling til forslaget om en ny betegnelse, der kan anvendes lokalt i Svendborg. Hvis Svendborg Frivilligråd vurderer, at en ny benævnelse af området kan være  en styrke, må I meget gerne komme med forslag til en ny benævnelse. 

Frist for Svendborg Frivilligråds stillingtagen til forslaget om en ny benævnelse og evt. forslag til en  ny benævnelse skal fremsendes til Anne Højmark på anne.jensen@svendborg.dk 

senest den 12. maj 2021. 

For spørgsmål kan jeg selvfølgelig kontaktes. 

Venlig hilsen  

Bodil Kristensen 

Brobygger på frivilligområdet

Svendborg Frivilligråd Formand Svend Erik Hansen Frivillighuset Mobiltelefon 61 31 52 51 Havnegade 3 email seh.svendborg@gmail.com 5700 Svendborg 

Bilag 2 

Er det en sag, som rådet vil bakke op om? Nedenstående er udarbejdet i fællesskab mellem Gry,  Winie og Bodil. 

Unge og Frivillighed 

Et emne, der ofte dukker op hos foreningerne er ”hvordan får vi flere unge med som frivillige”. Der er  helt sikkert mange forskellige gode grunde til, at dette emne bliver ved med at være relevant. Det  peger i hvert fald dels på ønsket om at have flere unge frivillige tilknyttet og dels på, at det er svært  at knække nøden ”hvordan”.  

Der er meget god erfaring og viden at hente om unge og frivillighed – både lokalt og nationalt. Vi vil  gerne i en arbejdsgruppe undersøge emnet og om der kan gøres noget, for at understøtte, at flere  unge bliver frivillige. Arbejdsgruppen kan med fordel være på tværs af Svendborg Frivilligråd,  Frivilligcenter Sydfyn og Svendborg Kommune. 

Der kan stilles mange relevante spørgsmål og flere ting kan være relevante at få kigget på: 

– Er unge reelt efterspurgt som frivillige – er der nogen til at tage imod og byde dem velkommen med  åbenhed? 

– Hvad er det som særligt unge kan byde ind med som frivillige? 

– Hvad bliver der allerede gjort af tiltag lokalt for at få unge som frivillige? 

– Hvilken erfaring og viden har vi lokalt? 

– Hvad gør andre rundt i landet – kan vi lære noget af dem? 

– Kan vi gøre noget for at understøtte de initiativer, der allerede er i gang? 

– Kan vi bringe emnet i spil i nogle af de tiltag, der allerede er i gang eller taget de spæde skridt til? – Er der muligheder for samarbejde med parter, der også har fokus på unge? 

– Hvor mange ressourcer er der til en eventuel fælles indsat (mandekræfter og midler) og er der  opbakning til det? 

En arbejdsgruppe på tværs kan få afklaret nogle af de spørgsmål, som emnet kalder på samt komme  med bud på initiativer, der kan understøtte at flere unge bliver frivillige. Desuden er der også en  opgave i at afklare, hvem der kan og har lyst til at løfte eventuelle initiativer. 

Svendborg Frivilligråd Formand Svend Erik Hansen Frivillighuset Mobiltelefon 61 31 52 51 Havnegade 3 email seh.svendborg@gmail.com 5700 Svendborg