Referat møde 25-08-21

Møde i Frivilligrådet

Onsdag den 25. august 2021 kl. 11-13

Mødet afholdes i MULTIHUSET, Gl. Skårupvej 3, Svendborg

Deltagere: Karen F, Bodil, Susanne, Keld, Svend Erik, Frode, Ketty, Jette, Winie, Minna, Estrid
Afbud fra: Lykke, Gyrithe, Pernille

1.  Godkendelse af dagsorden.
     Ingen kommentarer

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde
     Godkendt

3.  Meddelelser fra formanden
     –   Frankrig 3/9-23/9. Kathrine mødeleder på mødet i frivilligrådet 29/9.
     –   Præsentationsvideoer i gang: Alkorådet og Bedsteforeningen færdige. Snart Cykeltutten og Kræftens Bekæmpelse.
     –   Videoopslag på frivilligrådets facebookside om aktuelle emner.
     –   Intranet ansøgning – afventer svar medio september.
     –   Repræsentation vedr. frivilligpriser.
     –   Deltaget i møde vedr. Svendborg Kommunes hjemmeside. Har du forslag til forbedringer?

4.  Meddelelser fra kassereren
     Ikke det store at fortælle, orienterede om hvad vi har på kontoen p.t.

5.  Meddelelser fra øvrige medlemmer
      Intet at berette.

6.   Meddelelser fra Kontakt Mellem Menneskers daglige leder
     –   Frivillighuset er igen åbent på normalt vis.
     –   4 nye foreninger er blevet brugere af huset.
     –   Et arr. for foreningerne er i støbeskeen for at rekruttere flere medlemmer til brugerrådet og
     –   give foreningerne mere ejerskab over huset.
     –   25.9. er der foreningsmarked
     –   Der er et nyt kursus katalog ,der kan findes via hjemmesiden, som foreningerne kan kigge i,
         om  der er noget deres forening vil deltage i.

7.  Meddelelser fra brobyggeren
     –   Bodil får en praktikant som læser til kandidat i Socialt arbejde og han er tilknyttet deltids i ½ år
     –   March mod ensomhed / fællesspisning og gå med ham.
     –   Frivillighus processen er stadig i gang
     –   §18 er i gang

8.  Inddragelse i sagen om Det Røde Hus
     Svend Erik gav udtryk for bekymring om udviklingen i Det røde Hus. Rådets medlemmer kom med
     deres kommentarer til forløbet og hvad vi fremover kan gøre. Foreløbig afventer vi den kommende
     ekstraordinære generalforsamling.

9.  §18
     Rådet har gennemgået lovstof og bl.a. anbefalinger fra det nationale Frivilligrådet samt andre
     kommuners praksis og på det grundlag drøftet, hvilke holdninger vi har til emnet og hvilket niveau
     for involvering Svendborg Frivilligråd evt. vil arbejde for. Der var ønsker om tydelighed mht. hvilke
     midler der er til området… et samlet overblik… om i hvor høj grad nogle foreninger får faste
     bevillinger, hvor meget der bruges på lønninger, bygninger restpulje m.v.: Synlighed, åbenhed og myter.

     Nedsat arbejdsgruppe, som skal lave oplæg til rådet: Svend Erik, Jette og gerne nogle af de fraværende.

10. Årsmøde
      Aftalt til den 13.10 i Demensbyen, sidst på dagen
      Forslag til årsberetning blev godkendt med en enkelt rettelse.

11. Planlægning af møder i 2. halvår 2021
       –   Næste møde ons. 29. sep. Kl. 11.
       –   Følgende møder må planlægges efter årsmødet (pga. evt. nye medlemmer):
       –  Konstituerende frivilligrådsmøde efter årsmødet
       –  Evt. møde med kommunale chefer afventer

 

  1. Eventuelt.

-oOo-