Referat møde 17-03-2021

Møde i Frivilligrådet
Onsdag den 17. marts 2021 

Deltagere: Bodil Kristensen, Gry Marcussen, Kjeld Rommerdahl, Ketty Hansen, Estrid Heldager, Frode Hansen, Gyrithe Preschou, Jette Ersted, Karen Finsen, Kathrine Stensgaard, Lykke Pedersen, Pernille Krohn Juhl Jensen, Winie Dons Hansen, Svend Erik Hansen.

Referat

 • Velkomst

Tilfredshed med mødet med cheferne

 • Godkendelse af dagsorden

Årsmødet skal drøftes.

 • Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra 13. januar 2021
ingen kommentarer.

 • Meddelelser fra formanden 

Sammen med Kontakt Mellem Mennesker havde vi planlagt at arbejde med organisering af det frivillige område, men det har corona udsat. Det er vigtigt, at man er fysisk sammen.
Kjeld lægger det frem på KMM’s bestyrelsesmøde i april, hvorefter det tages op på foreningens årsmøde i juni.
Problemet med foreningernes bankkonti søges nu løst landsdækkende. Der er på initiativ af Finans Danmark nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til lettelser for foreningslivet inden sommerferien. Vi afventer.

 • Meddelelser fra kassereren 

Forslag til budget blev læst op, da det ikke er blevet rundsendt før mødet.
PKJ spurgte, hvorfor frivilligrådet giver tilskud til KMM?
SEH foreslog, at vi fortsætter det økonomiske samarbejde med KMM, men i form af medfinansiering af aktiviteter, som er i overensstemmelse med frivilligrådets opdrag, fx fortsat opdatering og udvikling af den sociale vejviser.
GP foreslog støtte til nogle af de arrangementer, som netværksgrupperne vil lave til sommer.
Pga. corona-situationen har frivilligrådet en god økonomi og kan vi give nogle tilskud til foreningsaktiviteter efter konkret vurdering.
Budgettet blev vedtaget. Ketty sender det til rådsmedlemmerne.

 • Meddelelser fra øvrige medlemmer

Arbejdsgruppen vedr. frivilligbørs er på stand by, da medlemmer ikke ønskede at mødes digitalt.
JE: Vedr. unge som frivillige bør man fortælle i folkeskolen om frivillighed, få dem med via sommerferieaktiviteter.
PKJ: Det gør vi allerede
GM: At lave oplæg på skoler er en del af frivillecentrets opgaver. Det lå i planerne der skulle sættes i værk, lige inden DK blev lukket ned.
JE: Også fokus på danske folkeskoleelever, ikke kun gymnasie , erhvervsskoler og børn fra hjem med anden etnisk herkomst.
BK: landsstævnet, gigantisk, stort pr, oplagt at blive koblet på. Foreslår at nedsætte arbejdsgruppe.

 • Meddelelser fra Kontakt Mellem Menneskers daglige leder 

Frivillig huset er stadig lukket ned. Der udarbejdes liste med ønsker til renovering.
Susanne er stadig delvis sygemeldt.
Corona, det er en udfordring, hvad foreningerne må i forhold til frivillighuset. Vi ved ikke om frivillighuset kommer med i den næste åbningsrunde.
 • Meddelelser fra brobyggeren

Relevante informationer er allerede nævnt.

 • Det nationale frivilligråds 18 anbefalinger

Fortsat fra sidste møde

”1.5. Det anbefales, at der er sammenhæng mellem rådets formål og rådsmedlemmernes kompetencer.”
Svendborg Frivilligråds vedtægter inddrager ikke kompetencer. Vi bør drøfte, om vi på sigt har den mest formålstjenlige sammensætning.
”1.6. Det anbefales, at frivilligrådet gør sig overvejelser om, hvordan rådet kan rekruttere nye frivilligrådsmedlemmer”.
Vi har netop nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med dette.
”1.7. Det anbefales, at frivilligrådet synliggør sit arbejde og sikrer, at der er kendskab til rådet i lokalsamfundet”.
Dette er en løbende udfordring. Vi bør drøfte, om vores indsatser på dette område er gode og tilstrækkelige.

 • Eventuelt.

PKJ understregede, at foreningerne var glade for vores opringninger. 
BK gjorde opmærksom på det nationale frivilligråds netop udsendte anbefalinger vedr. §18-samarbejde.  Anbefalingerne vil blive tilsendt. Emnet er velegnet til et fremtidigt møde med Socialudvalget. 

 • Næste møde 

28.4 kl 16. Online eller i frivillighuset.