Referat møde 13-01-21

Møde i Frivilligrådet

Onsdag den 13. januar 2021 kl. 16-18 online

Deltagere: Svend Erik, Bodil, Pernille, Karen, Gyrithe, Winie, Gry, Frode, Estrid, Ketty og Pia
Afbud fra: Lykke, Minna og Kathrine

 1. Velkomst til nye medlemmer

Præsentation på et senere tidspunkt

 1. Godkendelse af dagsorden

Ingen kommentarer

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra 2/12 2020

Ingen kommentarer

  1. Meddelelser fra formanden
 • Samarbejde med Kontakt Mellem Mennesker

KMM har fået ny formand, Kjeld Rommerdahl, og vi håber, at et aftalt samarbejde snarest kan begynde vedr. 

 • en proces om de frivillige organisationer og om frivillighusets fremtid
 • Fællesbank
 • Intranet /platform for alle de frivillige foreninger i Svendborg kommune

… alt er udsat pga corona.

 1. Meddelelser fra kassereren

De penge vi normalt får er for 2021 ikke sat ind på kontoen endnu.

Sikkert forglemmelse. De efterlyses. 

 

 1. Meddelelser fra Kontakt Mellem Menneskers vikar for daglige leder.

Frivillighuset er lukket for besøgende. Frygter, at det kan fortsætte længe. Medarbejdere er i huset af og til, men primært hjemmefra.
Der er rengøring. Foreningernes aktiviteter er nedsat, men der er ikke er samlet overblik. Mange brugere mangler aktiviteterne, og de fungerer ikke online som erstatning for alle.
Platform med foreningsvejviseren er under udarbejdelse, men den frivillige er arbejdsramt 😉

Annoncering: Frivilligrådet ligger under KMM’s aftale, men foreningerne har desværre ikke kunnet komme under den aftale.
Facebook gruppe kontra intranet… emnet skal snakket igennem.

 

 1. Meddelelser fra brobyggeren

På morgenmøde efter nytår blev frivilligfesten/fejringen nævnt … og at kommunen tænker på de frivillige i en svær tid.
Fra Hasse Jacobsen har Bodil en forespørgsel om dialogmøde mellem de relevante kommunale chefer og frivilligrådet. Vi foreslår det bliver på næste frivilligrådsmøde den 17.3.21.

Processen vedr. frivillighuset. Der er nedsat en arbejdsgruppe… lang proces

Første mulighed for et andet sted faldt til jorden. Der er møde i morgen om andre muligheder. Kommunen har løbende solgt ledige bygninger, så der er ingen aktuelle muligheder.

PR på infostanderne: Der har været mange opslag i en tid hvor alt har været anderledes. Bodil vil kontakte foreningerne der har haft opslag om det har haft en effekt.

Frivilligbørs mødet blev aflyst, så intet nyt.

Københavns universitet har haft henvendt sig vedr. et studie hvor de studerende normalt kigger i mod udlandet, har som erstatning valgt Svendborg. Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde bliver kontaktet af de studerende.

Pernille: Ønske om et mere uformelt møde for at få alle op på samme erfaringsniveau

Bodil: Cheferne ser frivilligrådet som et kontaktforum til foreningerne

Gyrithe: Finde emner til dialogmøde, vigtigt at vi får taletid

 

 1. Meddelelser fra øvrige medlemmer

Pernille: hvad sker der med de §18 midler der ikke er uddelt?
Bodil: Der er tale om en buffer. Rådet kan forhøre sig til dialogmøde med socialudvalget.

 1. Kontakt til de frivillige, sociale foreninger

Forslag om at kontakte alle frivillige, sociale foreninger i anledning af, at mange af deres aktiviteter er umuliggjort.

Svend Erik foreslår at vi ringer til alle de frivillige foreninger og stiller en række spørgsmål om hvordan det går. Men det kolliderer måske med det arbejde Gry og KMM er i gang med.
Vi skal gøre det klogt af hensyn til foreningerne. Især fordi foreningerne ikke altid kan adskille hvem vi er. Der skal være noget vidensdeling så frivilligrådet ikke spørger om det samme. 

Gry… afslutte hendes rundringning med at spørge eller varsle at foreningen vil blive kontaktet af  frivilligrådet …. Og evt også nogle overskrifter på hvad frivilligrådet vil spørge om.
Der bør være vidensdeling med hvad frivilligrådet, Bodil og KMM får af guldkorn eller bekymringer fra foreningerne.

 

 1. Det nationale frivilligråds 18 anbefalinger 

Gennemgang og drøftelse

Anbefalingerne er vedhæftet.

Svend Eriks oplæg er vedhæftet.

 

18 anbefalinger… er tilsendt med mødeindkaldelsen
checkliste om vi kan opfylde dem…
gennemgå dem lidt ad gangen

Bodil: måske er der også emner i det hæfte der kan bruges som emner i dialogmødet.

 

 • 1.1 Det anbefales, at frivilligrådet har et tydeligt opdrag, som er defineret af kommunen og den frivillige sektor
  der har vi noget at snakke om og arbejde med.

 • 1.2 Det anbefales, at frivilligrådet har tydelige vedtægter
  det har vi… vedtægter er i orden, men kan gøres bedre… udvalg i bero. Afventer proces med KMM.

 • 1.3 Det anbefales, at frivilligrådets sammensætning afspejler de områder inden for frivilligt arbejde, som rådet repræsenterer
  vi kender til vor egne forening eller gruppe, men ved ikke altid nok om de andre
 • 1.4 Det anbefales, at frivilligrådsmedlemmer introduceres til rådsarbejdet og forventningsafstemmer, hvad rollen som rådsmedlem indebærer
  det vil vi prøve indenfor kort tid

Øvrige punkter senere

 

 1. Årsmøde

Årsmødet afholdes iflg. vores plan den 22. april. Forslag om, at vi udsætter det indtil videre.
udsættes… som situationen ser ud nu er det ikke til at planlægge

 

 1. Eventuelt.

Snak om hvordan vi gør fremover… dem der ikke deltog, er det fordi de ikke kunne/skulle noget andet eller fordi de ikke er digitale på den måde.

-oOo-