Referat møde 09-12-21

Møde i Frivilligrådet

Torsdag den 9. december 2021 

Deltagere: Bodil, Frode, Gyrithe, Gry, Ketty, Kjeld, Lykke, Minna, Pernille, Svend Erik, Ulrik, Winie. 


REFERAT

 1. Godkendelse af dagsorden
 • På sidste møde blev der fremsat ønske om kendskab til ledige lokaler. Frem for at frivilligrådet fordyber sig i emnet aftaltes, at man er meget velkommen til at kontakte Bodil, som har konkret kendskab og i øvrigt kan undersøge spørgsmål.
 • Som sidste punkt drøftes indsatsområder for 2022.
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Ingen bemærkninger.

 1. Forslag til ændring af forretningsordenen

Med udgangspunkt i kritik af, at formanden har ændret i referatet aftaltes, at forslag til referat fremover sendes til alle, som har 4 dage til kommentering, hvorefter referatet frigives til hjemmesiden.

 1. Meddelelser fra formanden
 • Afsked med Susanne: Frivilligrådet har med en gave takket Susanne for samarbejdet. 

Gry inviteres herefter til rådsmøderne som repræsentant for frivilligcentrets daglige ledelse.

 • Der er afholdt en højtidelighed med uddeling af årets frivilligpriser, som gik til Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde (FrivilligSocialPrisen) og til Ingeborg Alslev, Ældresagen (Respektprisen). Selv om priserne ikke kunne uddeles i forbindelse med en stor fest for alle frivillige (pga. corona), var det en festlig og hyggelig højtidelighed. Frivilligrådets formand og næstformand deltog i prisudvalget. 
 • Frivilligrådet har sendt høringssvar til SSU om holdning til fordeling af §-18 midler. Høringssvaret er modtaget. Men vi har ikke modtaget nogen tilkendegivelse om, hvordan man forholder sig til høringssvaret.
 • Frivilligrådet har sendt høringssvar til kommunen vedr. sparekataloget for 2022, som indeholder besparelser på ca. 34 mio., og i særdeleshed besparelse vedr. §18 på kr. 300.000/år. Svend Erik har desuden den 8/12 deltaget i et møde for de områder, som kunne blive udsat for besparelser.
 • Formanden for Næstved frivilligråd har meddelt, at hun pga. en række omstændigheder ønsker at vende tilbage til foråret vedr. besøg hos os.
 1. Meddelelser fra Frivilligcenter og Selvhjælp

Gry:

 • Det forventes at der i løbet af i dag kommer afklaring på, om der er grund til at melde nye retningslinjer ud for brugerne af frivillighuset.
 • Det traditionelle julearrangement har indtil nu et ret lille antal tilmeldte.
 • Frivillighuset forventes lukket mellem jul og nytår.

Kjeld:

 • roste den flotte reception som Café hos Narges afholdt i anledning af bogudgivelsen.
 • meddelte i forbindelse med navneskiftet fra ”Kontakt Mellem Mennesker” til ”Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg”, at der nu også – indenfor husets rammer – sker en fysisk adskillelse af de to områder.
 • Indsatsen for at sikre bedre rammer for et frivillighus er nu nået til en beslutning i SSU, og vi afventer udfaldet. 
 1. Meddelelser fra brobyggeren
 • SSU har fordelt ca. kr. 1.723.000 §18-midler. 
 • SSU skifter pr. 1/1 2022 navn til Senior-, Social- og Sundhedsudvalget (SSSU9. Hanne Klit fortsætter som formand.
 • Udvalget har g.d. anbefalet besparelser på kr. 200.000/år på §18.
 • Kirkens Korshær har indgået driftaftale med kommunen. Aftalen indebærer, at KK får en fast bevilling på kr. 600.000, som tages af §18-midlerne. Frivilligrådet konstaterede, at vi ikke er blevet hørt, og at de frie midler, som de øvrige foreninger kan ansøge om fremover, dermed er beskåret med ca. 50% (600.000 til KK og 200.000 til besparelser).
 • Det Røde Hus har udarbejdet nyt forslag til vedtægter, og det forventes, at foreningen snart afholder generalforsamling.
 1. Meddelelser fra kassereren

Der er endnu ikke afregnet for udgifter i forbindelse med årsmødet. Saldoen er pr. d.d. ca. 77.000.

 1. Meddelelser fra øvrige medlemmer
 • Frode kunne fortælle, at vores hjemmeside har været i uorden, og at den pga. ”alderdom” højst har 1 års levetid, før den ikke længere fungerer. Vi ønsker en præsentabel og velfungerende hjemmeside. 

Aftalt, at Frode på næste møde fremlægger forslag til, hvilke muligheder vi har. 

 1. Evaluering af årsmødet

Årsmødet blev evalueret på sidste rådsmøde. Svend Erik beklagede, at forslag til vedtægtsændringer ikke var fremsendt til deltagerne forud for mødet. 

Det var interessant at opleve lidt af dagligdagen på mødestedet.

Der var ikke yderligere kommentarer.

 1. Synlighedsarrangement(er)

De velkendte koncepter ”Synlighedsarrangement” og ”Frivilligmarked” har stået stille, og en beslutning om at arbejde med muligheden for en ”Frivilligbørs” gik i stå. Men det er utvivlsomt, at der er behov for synliggørelse af det frivillige arbejde på flere fronter.

Efter andre emner vendte vi tilbage til, at der er behov for en afklaring af, hvad der er frivilligrådets og hvad der er frivilligcentrets opgaver, bl.a. i relation til en indsats for synliggørelse.

Dette tages op på næste måde og indledes med oplæg af Gry om frivilligcentres opgaver.

 1. Fastlæggelse af kommende rådsmøder

Der planlægges med 10 årlige rådsmøder, som roterer, så de afholdes hhv. sen formiddag og sen eftermiddag.

Flere møder end hidtil vil medføre bedre mulighed for sammenhæng, og der bør være plads til, at møderne kan forlænges, når det skønnes hensigtsmæssigt.

Rotation medfører, at der formentlig altid vil være nogen, der ikke kan deltage, men ingen, der aldrig kan deltage. Det aftaltes, at medlemmer, som ikke kan deltage, er meget velkomne til at fremsende deres holdning til dagsordenspunkter pr. mail.  

1. møde: Tirsdag den 11. januar kl. 16

2. møde: Torsdag den 24. februar kl. 10

3. møde: Torsdag den 24. marts kl. 16

Årsmøde: Onsdag den 27. april 

 1. Indsatsområder for 2022
 • Forslag om at oprette et årshjul for frivilligrådet.
 • Studietur for frivilligrådet

Pernille og Gry undersøger, hvor det kunne være interessant at få inspiration.

Pga. tidsnød fortsætter punktet på næste møde.

-oOo-