Referat møde 02-12-20

   

Svendborg Frivilligråd.

Referat 02-12-2020.

Deltagere: Svend Erik, Ketty, Karen, Minna, Kathrine, Jette, Gyrithe, Bodil og Frode.
Afbud: Lykke, Estrid og Gry.

Møde i Frivilligrådet
Onsdag d. 02. december 2020 kl. 16-18

  1. Godkendelse af dagsorden.
    Blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
    Referat godkendt.

3. Meddelelser fra formanden.
    a. Det nationale frivilligråds årlige møde i Middelfart blev afhold over internettet.
        Landsfrivilligrådet har lavet 18 anbefalinger til, hvordan vi kan (skal) lave
        vores opgaver. Bestyrelsen ser det igennem og drøfter det senere.
    b. Skal vi have et intra-net? Formanden fortalte hvordan et intra-net virker.
        (Et lukket internet, hvor man kan skrive til hinanden, som i de store
        virksomheder). De forskelle foreninger kunne samles i et Intra-net.
        Et firma – Colibo-Intranet- kunne lave det for kr. 2000,- om mdr.

4. Meddelelser fra kassereren.

    Kassereren meddelte at – endelig- var alle papirer i banken i orden.
    Formanden have fået sine udlæg. Frivilligrådet har et indestående på
    kr. 62923,33. Vi har betalt for vores annoncering til Kontakt mellem Mennesker ca. kr. 3.900, –
    Det koster frivilligrådet kr. 1000,- at bruge banken om året.

5. Meddelelser fra Kontakt Mellem Menneskers vikar for daglig leder (Bodil).

    Susanne Påske er sygemeldt til d. 1. januar.
    Kontakt mellem Mennesker holder juleferie fra d. 18. december til d. 4. januar.
    Der er monteret nye vinduer i Frivillighedshuset.
    Gårdspladsen er renoveret.
    Elevatoren kører igen.
    Fælles rengøring af Frivillighuset er udsat til 2021.

6. Meddelelser fra brobyggeren.

     a. Bodil meddelte, at der er uddelt kr. 1.557.690, – og, at der var kr. 1.783.842,-
          til uddeling. Det er ikke fastlagt, hvad differencen skal bruges til. Næsten alle støttes.
          Der var 72 ansøgninger til et beløb på ca. 3,4 mill.
          Ældreområdet er blevet styrket i år.
     b. Bodil meddelte, at der ikke bliver nogen nytårskur i januar. Vigtig ved nytårskuren er
          samværet og da det ikke er muligt for tiden, udsættes nytårskuren indtil videre.

7. Meddelelser fra øvrige medlemmer.

      a. Gyrithe spurgte om budgettet for 2020 og 2021.
          Der blev en god debat om budgettet. Frivilligrådet giver kr. 23.000, –
          til Kontakt mellem Mennesker til hjælp til rengøring af Frivillighuset.
          Der blev spurgt, om vi fremover skulle give penge til Frivillighuset.
          Karen forklarede, at det var blevet bestemt for mange år tilbage og Ketty sagde, at de
          frivillige foreninger også får del i pengene. Kathrine mente, der skulle være en bedre
          kontakt mellem Kontakt mellem Mennesker og Frivilligrådet. Gyrithe spurgte om en
          plan for fremtiden. Hvad skal vi bruge vores penge på?

8. Samarbejde med Kontakt mellem Mennesker.

      a. Proces vedr. organisering af den frivillige verden samt frivillighus.
          Kathrine mente, at visionerne om fremtiden er forskellige mellem Kontakt mellem
          Mennesker og Frivilligrådet. Der er planlagt møde mellem Svend Erik, Keld
          Rommedahl og Anne fra kommunen. Der blev spurgt, om næstformændene skulle
          med? Svend Erik foreslår, hvem der skal med til mødet.
      b. Deltagelse i ”hinandens” bestyrelsesmøder.
          Der var enighed, om at det kunne være en fordel, hvis formanden for Kontakt
          mellem Mennesker var med til Frivilligrådets bestyrelsesmøder og omvendt.
          De må gerne komme med forslag, men har ikke stemmeret. Det vil give en bedre dialog mellem partnerne.

9. Forslag om sammenlægning af arbejdsgruppe.

      a. Forslag om, at arbejdsgrupperne frivilligbørs, synlighedsarrangementer og
          foreningsmarked slås sammen til en arbejdsgruppe.
          Der blev drøftet meget frem og tilbage, for og imod. Karen mente, at det var fint, at
          det var delt op. Bodil mente, at det var noget rod med 3 grupper, Gyrithe mente, at
          man måske skulle ryste posen og komme med noget nyt. Ketty mente, at det var de
          samme personer, man henvendte sig til.
          Resultatet blev, at Gry skal spørges om man kan (skal) lave een gruppe. Hvis ja, tager
          Bodil initiativ til mødet hurtigst muligt.

10. Forslag til nye rådsmedlemmer.
       Vi har modtaget 3 positive tilbagemeldinger. De vil blive kontaktet.

11. Fremlæggelse af forslag til ny forretningsorden.
       Udsat.

          Referent Frode.

R