Referat møde 01-06-21

Møde i Frivilligrådet

Tirsdag den 1.6. 2021

Deltagere: Karen, Bodil, Winie, Svend Erik,  Ketty, Pernille, Gry, Kjeld
                    Minna, Kathrine

Afbud:        Frode, Gyrithe, Jette, Lykke og Estrid

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Ok

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Ok

 

 1. Meddelelser fra formanden

 

 • Præsentationsvideoer for de frivillige foreninger: Der er lavet enkelte -flere på vej –vi aftaler at bruge videoerne til at præsentere foreninger via frivilligrådets og frivillighusets fb- sider. Hvis vi kender foreninger, der gerne vil have lavet en præsentationsvideo, kan de fortsat kontakte SEH.

 • Rundringning til foreninger -samme konklusion som brobygger -derfor gøres ikke mere i forhold til kommunen – vi vedhæfter vores konklusion -læs mere deri.

 • Intranet: Der er arbejde i gang med at ansøge om midler til et projekt hos Veluxfonden. Der arbejdes med plan A og B alt efter hvor mange penge der bliver til projektet.

 • Formanden orienterer om, at der på første møde efter ferien skal være en drøftelse af forslag om større vedtægtsændringer for frivilligrådet.

 • Handleplan i tilknytning til frivilligpolitikken udløb 2018! Aftalt det tages op efter nytår. 

 • SEH i Frankrig frem til ca. 1. juli -nås gerne via telefon og mail.

 

 1. Meddelelser fra kassereren

Der er 84500 kr. tilbage til resten af året.

 1. Meddelelser fra Kontakt Mellem Menneskers vikar for daglige leder

 • Om genopstart, foreningsliv og frivillighus:

Frivillighuset er genåbnet. Men pga. få m2 må der i de største lokaler kun være 10 pt.

 • Fortsat krav om coronapas – og stikprøver af disse.  

 • Orientering om diverse workshops, bla. Forstør, forstærk fællesskabet ( intro til og fastholdelse af unge frivillige) 

 • 25. sep -sæt kryds -foreningsmarked  ( og denne uge politiker i praktik)

 • Uvist om huset er åbent i juli -afhænger af nye retningslinjer og rengøring -der kommer udmelding om kurser og åbning ved Gry. 

 • 24. nov. Sæt kryds igen – nytårskur ved Social og Sundhedsudvalget.

 

 1. Meddelelser fra brobyggeren

 • Ekstra indsats vedr. minoriteter og vaccine  -boligsociale indsats. 

 • Netværksmøde -pykisk sårbare manglede deltagere sidste gang.

 • 1. sep. Infomøde vedr. paragraf 18.

 

 1. Meddelelser fra øvrige medlemmer

 

 1. Dialogmøde om budget 22

 • Frivilligrådet inviteres til dialogmøde om budget 2022 den 8.6. Flere fra rådet deltager. 

Vi aftaler at vi fremover vil være i bedre tid til at drøfte temaer der kunne tages op på dialogmøde. 

 • Obs. Tilmelding nødvendig.

 1. Paragraf 18

Fint oplæg ved Bodil med §18 -eksempler på, hvordan de uddeles og forskellige bud på hvordan rådet kan bidrage til at kvalificere uddeling af midler. Kathrine påpegede det store arbejde der ligger i selve uddelingen. 

Vi besluttede igen at afsætte god tid til at drøfte § 18 på næste rådsmøde. Vi aftalte at kvalificere vores drøftelse af § 18 ved at have læst Bodils uddelte kompendie og vejledningen grundigt og overveje på hvilket niveau vi hver især mener at frivilligrådet  skal indgå i arbejdet med § 18. Skal vi f.eks. have en rådgivende stemme, være med til at udarbejde indstilling til fordeling af midler, gennemføre opfølgning på brug af midlerne, være med til at uddele midlerne. Der er god plads til lokal tilpasning og det er vores opgave i frivilligrådet at tage en beslutning om hvordan og hvor meget indflydelse vi ønsker på uddeling af midlerne.

Svend Erik og Pernilles konklusion på rundringning: Se nederst: Bilag 1.

 

 1. Årsmøde:  14. oktober. Mere info følger

 

Kommende møder i rådet: ons. 25. august kl.11 og ons. 29. sep. Kl. 11.

 

 1. Eventuelt.
  Ikke noget

-oOo-


BILAG 1

Rapportering om rundringning til foreningerne

Pernille Krohn Juhl Jensen og Svend Erik Hansen

 

På marts – mødet i frivilligrådet aftalte vi, at Svend Erik skulle ringe til de frivillige, sociale foreninger for at høre om situationen under corona-krisen.

Efterfølgende tilbød Pernille at medvirke i rundringningen.

Vi har i alt ringet til langt de fleste foreninger. Der er dog nogle, som ikke svarede på vores mails og opringninger.

Udgangspunktet for samtalerne var en række spørgsmål, men samtalerne udviklede sig meget forskelligt, og selv om svarene ofte var enslydende, mener vi ikke, at det giver mening at forsøge at kvantificere dem.

Kommunens forvaltning har udarbejdet nedenstående oplæg til Social- Og Sundhedsudvalgets møde den 13. apr., som i generelle vendinger meget præcist beskriver foreningernes situation, som vi også oplevede den i vores samtaler. Da oplægget blev afleveret til politikerne, før vi havde afsluttet vores rundringning, giver det ikke mening, at vi arbejder videre med vores data.

Man kan læse hele referatet vedr. dette punkt 5 på SSU’s dagsorden på Svendborg Kommunes hjemmeside.

De frivillige sociale foreninger har været presset under hele corona-perioden. Nogle foreninger har lukket helt ned for deres aktiviteter, for at beskytte både frivillige og brugere. Andre har holdt enkelte aktiviteter i gang periodevist i det omfang, det har været muligt i forhold til retningslinjerne. Der er foreninger, der er lykkedes med at holde kontakten til både frivillige og brugere via telefonopkald, onlinemøder og gåture. Der er dog også mange foreninger, som har fundet det svært at holde kontakten. Særligt anden nedlukning har haft en negativ betydning for motivationen og givet bekymringer i forhold til, om de frivillige og brugerne stadig er der. Alle foreninger står over for en stor opgave med genåbning. For mange af dem, handler det ikke kun om, at det er muligt at gå i gang med aktiviteter igen. Det handler i høj grad også om, at de skal i gang med at revitalisere sig. Genfinde motivationen og genskabe relationen til deres brugere og frivillige samtidig med, at de ved, at behovet for deres arbejde kun er blevet større under corona-perioden. Der venter også en opgave i at række ud til dem, der har behov for aktiviteterne.

Vi modtog enkelte helt konkrete spørgsmål og ønsker, som vi arbejder videre med.

Vi kan dog tilføje som vores oplevelse, at foreningerne var glade for vores interesse på vegne af frivilligrådet.