Møde d. 11-01-2022

Møde i Frivilligrådet

Tirsdag den 11. januar 2022 kl. 16-18

Deltagere: Svend Erik, Estrid, Karen, Ketty, Gry, Bodil, Gyrithe, Ole, Jette, Pernille, Winie, Keld, Ulrik, Frode

Afbud fra: Kathrine, Minna og Lykke

  1. Godkendelse af dagsorden

Ingen ændringer

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra 9/12 2021  
Fremover er referater godkendt efter 4 dage, hvor alle rådsmedlemmer har haft mulighed for at kommentere.

3. Meddelelser fra formanden

* En lille historie der skal bringe os frem til at vi har brugt meget energi og tid på at organisere os, men nu skal til at have mere fokus på, at det vi laver skal komme vore foreninger til gode.
*SEH vil fremadrettet gøre mere ud af at fortælle rådet, hvad han på rådets vegne vil/ har gjort eller deltaget i.
* Vi har besluttet at afholde 10 møder pr år, og de skal afholdes. Dem der kan deltage deltager om det er fysisk eller online. Der vil være tilbud om at indgå i deltagelse fra frivillighuset.
*Passe på at det ikke er formanden der laver det hele.

4. Meddelelser fra kassereren

Vi har en pæn bankkonto. På det kommende møde i feb. eller marts vil vi få gennemgået et budget for 2023… af hensyn til årsmødet.

5. Meddelelser fra brobyggeren

*Der er et stillingsopslag på kommunens side vedr. en pårørende rådgiver
* De øvrige råd der sidder for 4 år er der fundet medlemmer til. Karen Strandhave er blevet formand for ældrerådet
*Ulriks praktikperiode (praktikant hos Bodil Kristensen) er snart slut – det er sidste møde han er med.
*Spørgsmål til om der har været kommentarer til SEH’s læserbrev vedr. §18.

6. Meddelelser fra øvrige medlemmer

* Frode: Hjemmesiden har været nede pga. versionsopdatering. Problemet skulle nu være rettet, men der kommer en ny version af programmet, så måske skal der laves en gennemgribende ændring/tilpasning. Frode vil levere forslag. Siden har et pænt besøgsantal pr dag.

Forslag om billeder af rådets medlemmer efter næste årsmøde.

*Gry:  Input udefra… besøge andre råd der også er tæt knyttet sammen med et frivilligcenter. Gry har spurgt hos FRISE, de mener at dem der ville kunne komme på tale, er Næstved, Tønder, Ålborg. De to sidste er langt væk og der er jo allerede kontakt til Næstved.

7. Meddelelser fra formanden for Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg

* Navneændringen er gennemført og ny organisationsplan er fremlagt.
* Susanne Påske har fået nyt job. Forslaget til fremtidig organisation fremlægges på førstkommende generalforsamling.

* Gry: ændringerne har ikke ført til færre lokaler til foreningerne, men for at øve sig i de ændringer der sikkert kommer, er de to dele her efter nytår opdelt i to etager

8. Oplæg om frivilligcentret

v/Gry

Der har især været uklarhed om ansvar for synliggørelse af frivilligt, socialt arbejde. Oplægget tydeliggjorde frivilligcentrets opgaver, som ikke er rådets opgaver. Men entydig
opbakning til, at vi samarbejder.

9. Årshjul

v/Gyrithe

Gyrithe fremlagde udkast til årshjul for frivilligrådet.
Ud over faste møder skal også vigtige, tilbagevendende opgaver indskrives.
Forslag sendes til Gyrithe, og årshjulet præsenteres igen på næste møde.

10. Indsatsområder

Udsat fra sidste møde. Der er p.t. flg. forslag: Årshjul, handleplan, inspirationstur. Nye forslag er velkomne.
Ellers egner emnet sig bedre til et fysisk møde.
Forslag om noget med synliggørelse og samarbejde, hvad betyder det at være et frivilligråd , at være politiker på frivillighedsområdet,
samt forslag om samarbejde med frivilligcentret om ½-årlig kontakt med foreningerne.

11. Årsmøde den 27. april

Hvem vil påtage sig at arrangere?
Ketty og Gyrithe.

12. Eventuelt.

Karen genopstiller ikke.
Godt at vi kan hjælpe hinanden med det tekniske at flere har været sammen i stedet for at koble sig på hjemmefra.

-oOo-