Møde d. 06-08-20

Møde i Frivilligrådet

Torsdag den 6. august 2020 kl. 10 – 12

 

Deltagere: Bodil, Gry. Svend Erik, Ketty, Minna, Gyrithe, Ole, Kathrine, Karen, Frode, Estrid
Afbud: Lykke, Helle

        1.      Godkendelse af dagsorden

  I pkt. 10 tilføjet et ”coronaråd” i tilfælde af en ny nedlukning samt oplæg fra Ole og Kathrine.

        2.      Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra 6/2 2020

         Ingen bemærkninger.

        3.      Corona-tiden – konsekvenser

a.       Annoncer i Ugeavisen
er set, men har ikke haft det store respons

b.       Blomsteruddeling
positivt modtaget og god omtale af frivilligrådet

c.       Andet?

        4.      Meddelelser fra formanden

a.       Invitation til dialogmøde om budget 2021
Svend Erik piller et bilag ud fra kommunens hjemmeside og sender rundt til rådets medlemmer, som vi bør have læst inden mødet.
Orientering vedr. frivillighusets fremtid, men pga muligheden for forhandlinger kan Svend Erik ikke gå mere i detaljer.
Orientering om det Røde hus. Snak om vi giver høringssvar eller lignende mundligt på dialogmødet og evt. skriftligt udtalelse hvis der bliver behov.

 

b.       Frivilligrådenes dag 27. okt.

Svend Erik sender mail rundt. Samlet tilmelding og samkørsel.

                     c. Frivillig bank
                         Stadig et aktuelt emne. Vi afventer fortsat tilbagemelding fra kommunen

                     d. besøg hos foreninger
                         Har ikke været aktuelt under corona, skal genoptages. De opslag, som skriver efterfølgende, mailes til rådsmedlemmerne.

        5.      Meddelelser fra Kontakt Mellem Menneskers daglige leder

       Gry repræsenterede frivillighuset pga. at Susanne er sygemeldt.

        Kontor afd og huset blev lukket i et hug. Kontor har arbejdet hjemmefra.
        Besked fra Frise om at husene først kunne genåbne i fase 3… lidt aktivitet i juni med mange krav og begrænsninger… genlukket i sommerferien, genåbnet 5.8. Køkkenerne er  l              lukket.
        Afspritning 3 gange om dagen. KMM har ansvaret for de 2 gange, foreninger har den sidste gang og i weekender.
        Medarbejderen i seniorjob er gået på pension. Der er ønske om at få en ny, når den rette person kommer.
        De planlagte aktiviteter er sat i gang, men der kan komme ændringer.
        Lokale booking skal være med tid til afspritning før og efter.
        KMM er ikke ”politimand”, men forudsætter at foreningerne tager ansvar og følger de gældende regler.

        6.      Meddelelser fra brobyggeren

a.       Evaluering af nytårskuren
Positive tilbagemeldinger.

b.      Forslag om møde med SSU 10/11 kl. 14 (Dagsorden: Politikerpraktik, indflydelse på §18, andet?)
FVR siger ja til mødedatoen og vender tilbage med dagsorden.

c.       Møde med cheferne?
Vi ønsker et møde og melder tilbage.

d.      Handleplan – hvor langt er vi?
der har været afholdt 2 møder. Arbejdet genoptages, når alle er tilbage igen.

e.      Synligheds arr.
start af 2021.

f.        § 18
ansøgningsfrist er meldt ud og nyt skema

g.      Andet
kommunernes borgmestre og direktører er inviteret til et møde af det nationale frivilligråd

        7.      Meddelelser fra kassereren

a.       Regnskab 2019
regnskabet er klar til revidering, har måttet vente til revisoren har tid

b.       Etablering af bankkonto
vedtægtsændring til årsmødet, så 2 personer tegner foreningen. Eneste metode vi kan få det til at køre efter hvidvaskningsreglerne er ændret i tiden fra sidst rådet skiftede kasserer.
Ketty har stadig ikke fået lov til at se kontoen. Wivie har videreformidlet for 2019.

c.       Budget 2020
vi foreslår at budgettet for temamøder og kurser hæves.

d.       Andet?

        8.      Meddelelser fra øvrige medlemmer

          Flere eksempler på, at hjemmepleje, plejehjem etc. kunne være mere opmærksomme på forskellen mellem at en borger har en bisidder med eller en ledsager.

        9.      Frivilligrådets årsmøde

a.      Gennemgang af planen

b.      Årsberetning
klar, men skal tilpasses. Der er jo gået nogle mdr. siden den er skrevet.

c.       Vedtægtsændring
God, den har manglet. Dato rettes.

        10.  Arbejdsgrupper

a.      Forretningsorden (Gyrithe, Kathrine, Svend Erik)

b.      Nedsættelse af nye arbejdsgrupper:

                                                              i.      Vedtægter – Frode, Svend Erik

                                                             ii.      Arbejdsgruppe vedr. netværk (Minna udtrådt) – Gyrithe overtager

                                                           iii.      Frivilligbørs – samarbejde med erhvervslivet. Opgaven overvejes af Kathrine og Ole

                                                           iv.      Synlighedsdag 2021
Ketty, Karen,

                                                             v.      Foreningsmarked
September. Ketty og Karen er med via deres egen foreninger

                                                           vi.      Coronaråd

Ketty, Svend Erik, Gyrithe, Frode

        11.  Fastlæggelse af kommende rådsmøde

      Der afholdes et konstituerende møde den 28.8 kl. 10… for dem der kan.

      Efterfølgende møde torsdag den 22.10 kl. 10

        12.  Eventuelt.