Referat møde 24-02-2022

Møde i Frivilligrådet

Torsdag den
24. februar 2022 kl. 10-12

Mødet afholdt
i Frivillighuset, 2. sal

 

Deltagere: Svend Erik, Frode, Minna, Kathrine, Pernille, Gyrithe, Bodil, Keld, Ketty, Karen, Estrid

Afbud: Lykke, Jette, Winnie, Gry, Ole.


  1. Godkendelse af dagsorden.

Foto udsættes til efter årsmødet.

2.   Referat fra sidste møde

·       Referat fra 11/1 2022

·       En enkelt opklarende bemærkning.

3.   Meddelelser fra formanden

·       Vedr. Generalforsamling i det røde hus.

·       Svend Erik er inviteret med på et besøg sammen Keld og Bo (FSS) hos Selvhjælp Silkeborg, som
vi måske kan blive inspireret af.

·       Genopstart og revitalisering af det frivillige område: På kommunens initiativ deltaget i en lille møderække,
hvoraf der er kommet gode ideer, som der arbejdes videre med.

4.   Meddelelser fra kassereren

·       39.533 kr. fra Svendborg kommune

·       Forslag til budget blev læst op. Forslaget bliver præsenteret på årsmødet.

5.   Meddelelser fra brobyggeren

·       1.4.22 starter ny direktør Claus Sørensen

·       Netværksmøder genopstarter

·       Bodil og Gry vil tage rundt og holde ”gryden i kog” at bruge frivillige i de kommunale
tilbud/ institutioner og forvaltninger

·       Ny pårørendevejleder ansat pr 1.3

·       Fejring i forbindelse med frivillig fredag?

6.   Meddelelser fra øvrige medlemmer

Kathrine ønsker ikke at være næstformand efter årsmødet

 

7.  Meddelelser fra Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg

·       Gry har søgt 3 kurser som vil blive afholdt lokalt, dato er endnu ikke sat: 

o  Den godebisidder – 2 dag

o  Få modet, at kommunikere med selvtillid og styrke – 1 dag

o  Bliv en bedre facilitator med arrangementskompasset – 1 dag

·       Desuden tilbydes Ingerfair kursus om rekruttering og fastholdelse af unge frivillige d. 3.maj.

Keld oplyser om hvor de er i processen i opdelingen af FSS i frivilligcenter og selvhjælp.

8.  Hjemmesiden

v/Frode

Der arbejdes videre. Hjemmesiden virker 1 år endnu,
før den ikke kan opdateres mere.
Frode vil undersøge muligheden for at starte forfra i et nyt program og evt.
betale for assistance til at få opbygget så det igen bare er at vedligeholde.

9. Årshjul

v/Gyrithe

Ændringer blev diskuteret. Gyrithe og Bodil arbejder videre. Når årshjulet er vedtaget,
lægges det på hjemmesiden.

10. Årsmøde den 25. april.

v/Gyrithe og Ketty
Forslag blev fremlagt, diskuteret og vedtaget.
Indkaldelse udsendes iflg. De nye vedtægter pr. mail.

11.  Indsatsområder – udsat fra sidste møde.

·      Årshjul: gennemgået og skal lige tilpasses.

·      Handleplan – frivilligpolitikken: Bør iværksættes snarest

·      Revitalisering: er gennemgået

·      Inspirationstur:  Vanskeligt at foreslå et frivilligråd, som efter hvad vi ved kan inspirere os.
Vi vil overveje, om vi kan tage initiativ til et frivilligrådstræf for Fyn.
Forslag om at inddrage en konsulent fra det nationale frivilligråd
Forslag om at have fokus på sektorovergange.
…der tænkes videre Bodil, Pernille, Gyrithe, Svend Erik

·      Opfølgning på vores henvendelse vedr. indflydelse på §18…. punkt kunne tages op på mødet med
udvalget i efteråret

12.  Rådsmøde i maj fx d.23.5., 24.5. eller d.25.5.22.?

v/Gyrithe
Aftalt den 18. maj kl. 16-18 og ”julefrokosten” derefter.

13. Skal vi støtte det “nye” Frivilligcenter i 2023?

Besluttet at fortsætte 2022, men tages op efter FSS’ generalforsamling samt hvordan
situationen ser ud når der findes et nyt sted som frivillighus.

14. Eventuelt.

-oOo-