Formandens beretning 2022

Svendborg Frivilligråds årsberetning vedr. 2021

Årsmødet den 25. april 2022

 

Frivilligrådets medlemmer

Ingen ændringer i rådets sammensætning.

Medlemmerne af frivilligrådet har været de samme gennem hele året. Dog blev Ole Madsen valgt som ny suppleant på årsmødet.

Efter årsmødet konstituerede rådet sig uændret med Kathrine Stensgaard som næstformand, Ketty Hansen som kasserer og Estrid Heldager som sekretær. 

 

Møder

Frivilligrådet har afholdt 8 rådsmøder i 2021, heraf 2 online.

                     

Organisatorisk udvikling inden for frivilligområdet

Frivilligrådet har fulgt Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborgs organisatoriske arbejde aktivt og tæt.

Gennem hele 2021 har Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg arbejdet med udvikling af organisationen, hvilket også har krævet frivilligrådets store opmærksomhed i 2021. Frivilligrådet har fulgt arbejdet meget tæt. 

Ikke mindst har den daglige leders lange sygeperiode og senere fratræden pga. andet arbejde bevirket, at centrets udviklingsarbejde, som frivilligrådet både har skullet forholde sig til og indgå i, er blevet forstyrret og forsinket. 

Det er vores håb, at centret får sin organisation og medarbejderstab afklaret i løbet af 2022. 

Rådet og centret har samarbejdet tæt, og sammen udvikler vi løbende vores bevidsthed om, hvad vi kan være fælles om, og hvor vores opgaver grundlæggende er forskellige. 

Svend Erik Hansen blev i foråret 2021 indvalgt i centrets bestyrelse som personligt medlem og har siden været aktivt bestyrelsesmedlem og arbejdet tæt sammen med centrets formand Kjeld Rommerdahl og med centrets medarbejdere.  

Kjeld Rommerdahl inviteres til alle møder i frivilligrådet, og vi håber, invitationer i fremtiden også kan gå den anden vej. 

 

Opgaveafklaring

Frivilligrådet og frivilligcentret skaber klarhed om opgavefordeling

Frivilligcentret er en drifts- og serviceorganisation, mens frivilligrådet er et politisk organ. Historisk har det været meget utydeligt, og opgaverne har været filtret sammen som en tot tvist. Der har igennem årene ikke været skelnet skarpt mellem opgaver, som varetages af frivilligcentret og opgaver, som varetages af frivilligrådet. Frivilligrådet og frivilligcentret er enige om, at vi her skal være tydeligere, dels for at vi hver især bedre kan varetage vores opgaver, dels for at frivillige foreninger, kommunen og andre samarbejdspartnere ved, hvem de skal kontakte i konkrete tilfælde.

 

Frivillighus

Ønsket om et andet og bedre hus som center for det frivillige, sociale arbejde i Svendborg har været længe undervejs og fortsætter.

Frivilligrådet har været og er meget inddraget i arbejdet med at finde andre og bedre lokaliteter til aktiviteter for de frivillige, sociale foreninger. 

Vores holdning er, at det nuværende hus i Havnegade er slidt – og i øvrigt ret uegnet til formålet. Men udfordringen er naturligvis at finde lokaler, som er egnede, og som der er midler til at finansiere. Det er vores opfattelse, at vi møder stor velvilje hos kommunen, og selv om vi har været tæt på at kunne indgå huslejeaftaler flere steder, er vi endnu ikke i mål. Men vi har fortsat troen på, at vi kommer det.

 

Kommunen har også stillet et hus på Christiansvej 45 til rådighed for det frivillige arbejde. Huset – der nu kaldes ”Det Røde Hus” – drives af en forening, som gennem året har haft vanskeligt ved at sikre en rolig drift. Frivilligrådet indgår her i det samarbejde, som på sigt bør sikre, at huset er et tilbud til alle foreninger, som tilhører gruppen af frivillige, sociale foreninger. 

 

Projekter

De dyre banker – drøm om et intranet

Rådet har fulgt udviklingen og også søgt kontakt med de lokale pengeinstitutter om de høje gebyrer og den voldsomme administration, som bankerne kræver af foreningerne for foreningskonti. Det forlyder, at Erhvervsministeriet vil præsentere en vejledning til bankerne om risikoklassifikation midt i 2022. 

Frivilligrådet har sammen med Brobyggeren og frivilligcentret søgt indtil videre 3 fonde om midler til et større projekt, som skal tilbyde at samle alle frivillige, sociale foreninger i Svendborg i et fælles netværk, et intranet. Desværre har vi også indtil videre modtaget 2 afslag.

I foråret ringede vi til de fleste foreninger for at få et indtryk af deres aktuelle situation, som i høj grad var præget af corona-pandemien. Foreningerne var generelt glade for at bliver hørt, og vi fik et meget brugbart indblik i de vanskeligheder, som foreningerne oplevede. Et indblik, som vi netop har kunnet trække på i vores repræsentation af foreningerne overfor kommunen.

Denne kontaktmetode vil vi dyrke mere – og mere systematisk – i fremtiden.

 

Det nationale frivilligråds anbefalinger

Det nationale frivilligråd har udgivet et hæfte med anbefalinger til, hvordan man kan kvalificere rådsarbejdet lokalt. Vi har gennemgået anbefalingerne og konstateret, at vi i høj grad lever op til dem, men at vi også har plads til forbedringer. Vi følger op på dem. 

 

Kommunalt sparekatalog for 2022

Frivilligrådet modtog i november 2021 Svendborg Kommunes sparekatalog for 2022-25, som foreslog at spare kr. 200.000 på det frivillige, sociale område (§18). 

Rådet gjorde i sit høringssvar opmærksom på det uheldige i en 20% besparelse på et område, hvis værdi man i tale ikke forsømmer nogen anledning til at rose, men forslaget blev vedtaget.

Social- og Sundhedsudvalget valgte desværre at følge forvaltningens indstilling frem for de frivillige foreningers. 

 

  • 18

Frivilligrådet har formuleret sin holdning til Svendborg Kommunes fordeling af §18-midlerne. 

Servicelovens §18 omhandler kommunens forpligtelse til at samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunen er forpligtet til at støtte det frivillige sociale arbejde økonomisk. Men det er ikke bestemt, hvor mange penge, der skal tilflyde det frivillige arbejde.

Efter en grundig gennemgang af regelgrundlaget, særdeles fint styret af Brobyggeren, har frivilligrådet fundet sin holdning til, hvordan vi ønsker at have indflydelse på området og meddelt dette til Social- og Sundhedsudvalget. 

Hidtil har frivilligrådet ikke haft nogen mening om, hvordan Social- og Sundhedsudvalget fordeler midlerne.

Vi er dog fortsat af den opfattelse, at den konkrete afgørelse om, hvor mange kroner der skal tilfalde de enkelte foreninger, bør være politikernes afgørelse. Men vi mener, at vi bør have indflydelse på, efter hvilke principper midlerne bliver fordelt, og det har vi meddelt det politiske udvalg. Vi har desværre ikke modtaget nogen tilbagemelding, men vil tage sagen op med udvalget i forbindelse med et kommende møde i efteråret 2022.

 

Fejring af frivilligområdet

Frivilligrådet er en aktiv medspiller i tilrettelæggelse og gennemførelse af den årlige fejring af de frivillige og deres indsats.

På grund af corona-krisen har det ikke været muligt at gennemføre en fejring af frivilligområdet, som alle kunne deltage i. Men der blev afholdt en hyggelig ceremoni i byrådssalen, hvor en frivillig og en forening modtog deres velfortjente priser.

 

Samarbejde 

Frivilligrådet arbejder løbende på at udvikle samarbejdet med relevante samarbejdspartnere lokalt og nationalt.

Frivilligrådet har et meget tæt samarbejde med Brobyggeren og med medarbejderne i frivilligcentret. Derudover er der også mange gange om året møder med den kommunale sundchef som har ansvar for det område, de frivillige, sociale foreninger er tilknyttet. Møderne omhandler dels konkrete emner, men bidrager i høj grad også til at sikre det gode samarbejde, fordi vi løbende får afklaret vores holdninger til små og store emner. 

Vi mødes også med de øvrige chefer på det sociale område og med Social- og Sundhedsudvalget i fuldt tilfredsstillende omfang, og vi kan samlet konkludere, at vi har kommunens fulde og positive opmærksomhed – om end vi som omtalt ikke altid opnår, hvad vi ønsker. 

Endelig bestræber vi os på at være en aktiv medspiller i de aktiviteter, som det nationale frivilligråd varetager. Det er vores indtryk, at de færreste kommuner har en organisering af det frivillige, sociale arbejde, som kan inspirere os i Svendborg. Derimod er der helt sikkert konkrete arbejdsformer og opgaveløsninger, hvor vi kan lære meget af vores kolleger andre steder i landet.

 

Synlighed

Frivilligrådet arbejder på flere fronter på at blive mere kendt af de frivillige sociale foreninger og deres medlemmer.

Synlighed er en fortsat udfordring for frivilligrådet. 

Et nyt tiltag er, at vi tilbyder de frivillige, sociale foreninger at få lavet en præsentationsvideo. Det er desværre kun få, der har taget imod tilbuddet, men det eksisterer fortsat.

 

Frivilligrådets økonomi

Frivilligrådet har en god økonomi, som skal komme det frivillige, sociale arbejde til gode.

Frivilligrådets modtager hvert år et beløb fra kommunen til rådets aktiviteter. Vores økonomi er fortsat for god, idet corona-krisen har vanskeliggjort afholdelse af arrangementer, som vi normalt deltager i eller støtter. Vi støtter Den Sociale Vejviser og aktiviteter i frivillighuset, og vi ser frem til, at vi får muligheder for at kvalificere rådsarbejdet gennem bl.a. eksterne kursus- og mødeaktiviteter.

 

Tak

Tak til Svendborg Kommunes forvaltning for Social, Sundhed og Beskæftigelse og til Social- og Sundhedsudvalget for åbenhed og imødekommenhed i samarbejdet.

Tak til Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg for det store arbejde med at kvalitetsudvikle det frivillige, sociale arbejde i Svendborg, såvel organisatorisk som indholdsmæssigt. Især har bestyrelsesformand Kjeld Rommerdahl ydet en kæmpe indsats i en lang periode, hvor centret manglede en leder.

Tak til vores brobygger for en stor indsats på begge sider af broen.

 

-oOo-