Formandens beretning 2021

Årsberetning 2021

 

Frivilligrådets medlemmer

Frivilligrådet har siden sidste årsmøde suppleret sig med to nye medlemmer.

Frivilligrådet har suppleret sig selv efter sidste årsmøde.

I oktober 2020 døde Ole Lennart, som gennem mange år var et aktivt medlem af frivilligrådet og i øvrigt et dybt socialt engageret menneske. Han var egentlig trådt ud af rådet, men valgte at vende tilbage, hvilket vi var meget taknemmelige for. Desværre fik vi kun glæde af hans store erfaring i kort tid.

Helle Theede Kragh, næstformand i rådet, valgte at træde ud, fordi hendes arbejde krævede hendes ressourcer.

I mangel på suppleanter henvendte vi os til alle de frivillige, sociale foreninger i Svendborg med opfordring til at tilbyde sig som medlem af frivilligrådet, og vi var meget glade for at kunne byde velkommen til Winie Dons Hansen fra ”Familieklub Svendborg” og til Pernille Krohn Juhl Jensen fra ”Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde -Svendborg”. Med dem har vi fået yderligere to engagerede medlemmer, og rådet har herefter været fuldtalligt.

Ved konstitueringen blev Kathrine Stensgaard næstformand, mens Ketty Hansen er fortsat som kasserer og Estrid Heldager er fortsat som sekretær.

Konsekvenser af coronakrisen

Frivilligrådet har måttet indskrænke mødeaktiviteten. De frivillige sociale foreninger har været ramt i meget forskelligt omfang.

Frivilligrådets opgaver er i høj grad mødevirksomhed, som nødvendigvis har været udfordret den største del af året. Mødeaktiviteten har derfor været mindre end i de foregående år.

I foråret ringede vi til så mange af de frivillige sociale foreninger, som vi kunne overkomme for at danne os indtryk af corona-krisens indflydelse på det frivillige sociale arbejde.

Et mindretal af foreningerne havde fastholdt deres aktivitetsniveau, nogle havde forsøgt at omlægge deres aktiviteter, men et stort antal havde ligget stille. Udfordringerne var ikke kun, at foreningernes aktiviteter måtte aflyses, men i høj grad også, at bestyrelsesarbejdet også blev forhindret.

Vi mener, at de frivillige sociale foreninger bør udnytte de indvundne erfaringer til at overveje deres behov for at udnytte mulighederne for elektronisk kommunikation.

 

Udvikling

Et udviklingsarbejde om den organisatoriske del af det frivillige sociale arbejde er i gang.

I efteråret tog vi de første spadestik i et udviklingsarbejde, der handler om, hvordan vi organisatorisk kan udvikle det frivillige, sociale område i Svendborg. Det skete i samarbejde med Kontakt Mellem Mennesker og indledtes med et møde med Social- og Sundhedsudvalget, hvor Kjeld Rommerdahl, formand for KMM, og Svend Erik Hansen, formand for frivilligrådet, fremlagde fælles overvejelser og fik positive tilkendegivelser tilbage, herunder også forventninger om økonomisk støtte.

Vi nedsatte en gruppe, som skulle arbejde videre med at udvikle forslag til organisatoriske forbedringer. Gruppen er blevet forsinket pga. corona-krisen og har endnu ikke nået sine mål.

 

§ 18

Frivilligrådet gennemgår reglerne omkring samarbejde med kommunen.

Servicelovens 18 omhandler kommunens forpligtelse til at samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Ikke mindst vigtigt er det, at kommunen er forpligtet til at støtte det frivillige sociale arbejde økonomisk. Det er ikke dog bestemt, hvor mange penge, der skal tilflyde det frivillige arbejde.

Netop dette område bør vores frivilligråd være meget optaget af. Får det frivillige sociale område rimelige tilskud, og har vi den indflydelse på tilskuddene, som vi ønsker? Det er påfaldende, at der ikke eksisterende en egentlig aftale om, i hvilket omfang de frivillige repræsenteret i frivilligrådet har indflydelse på, hvordan kommunen forvalter § 18. Ansvaret herfor er ikke mindst frivilligrådets.

Lovstoffet på området er omfattende og kompliceret, og den kommunale støtte til det frivillige sociale arbejde i Svendborg er vanskelig at overskue, fordi den ikke kun er ydet efter Serviceloven, men i nogle tilfælde også efter anden lovgivning.

I år har vi arbejdet med området, og arbejdet fortsætter, indtil vi føler, vi kan konkludere og evt. foreslå drøftelser med Social- og Sundhedsudvalget om fremtidigt samarbejde på området.

Projekter

Frivilligrådet er optaget af bankernes gebyrer for administration af foreningskonti.

Frivilligrådet afventer ansøgning om midler til etablering af intranet for foreningerne.

Fælles økonomisk administration

De høje gebyrer, som foreningerne betaler til bankerne for at have penge stående på foreningskonti, har vi søgt at slippe for eller nedbringe. Men Svendborgs lokale pengeinstitutter har ikke været interesseret i at imødekomme vores behov.

Gebyrerne skyldes bankernes omkostninger med at administrere foreningernes konti, hvilket er lovbefalet mhp. at undgå hvidvaskning og terrorfinansiering.

Finans Danmark har i år behandlet problemet, som er landsdækkende, men uden egentlige løsninger.

Foreløbig er sagen gået i stå.

Intranet for de frivillige, sociale foreninger

Kommunikation mellem foreningerne og mellem foreningerne og hhv. Kontakt Mellem Mennesker og Svendborg Frivilligråd er en konstant udfordring.

Gensidig inspiration, samarbejde og vidensdeling fungerer ikke tilfredsstillende, fordi vi ikke har værktøjerne til god kommunikation.

Derfor har frivilligrådet i samarbejde med KMM og brobyggeren taget initiativ til en ansøgning til Velux Fonden mhp. at udvikle og implementere et intranet, hvor alle de frivillige, sociale foreninger kan tilslutte sig. I skrivende stund har vi desværre ikke modtaget svar på vores ansøgning.  

 

Synlighed

Frivilligrådet arbejder på flere fronter på at blive mere kendt af de frivillige sociale foreninger og deres medlemmer.

Det er vigtigt, at foreningerne kender Frivilligrådet.

Frivilligrådets hjemmeside er blevet tilrettet og har en del besøgende.

Frivilligrådets facebookside har stadig ret få ”synes om”’er, men er i pæn vækst.

Desuden har vi nu sammen med Kontakt Mellem Mennesker et tilbud om, at foreningerne kan få lavet en præsentationsvideo som et supplement til deres skriftlige præsentation i den sociale vejviser.

 

Frivillighuset

Frivilligrådet er med i et samarbejde om et indbydende frivillighus.

Frivillighuset har længe fremstået slidt. Frivilligrådet er formelt medunderskriver på den eksisterende lejekontrakt og har gennem længere tid deltaget i et samarbejde med kommunen og Kontakt Mellem Mennesker med henblik på væsentlige forbedringer.

Vi er kommet langt og arbejder med konkrete planer, og vi forventer at nå resultater, som vil blive til gavn og glæde for alle brugere af byens frivillighus. Desværre kan vi endnu ikke informere om planerne, som indebærer forhandlinger omkring økonomi m.v.

Frivilligrådet har i nogen udstrækning deltaget i udviklingen af Det Røde Hus på Christiansvej som forening og som frivillighus. Vi glæder os over, at huset nu er permanent til rådighed som frivillighus, og at brugerne er glade for det. Det er vores håb, at huset efterhånden bliver en integreret del af de tilbud, som de frivillige i Svendborg kan benytte.

Fest for de frivillige

Frivilligrådet er en aktiv medspiller i tilrettelæggelse og gennemførelse af den årlige fejring af de frivillige og deres indsats.

På grund af corona-krisen måtte Svendborg Kommune udsætte festen for de mange frivillige på det sociale område som tak for deres indsats, og der er heller ikke blevet uddelt priser.

Men festen bliver afholdt senere i år, og frivilligrådet deltager i planlægningen og i udvælgelsen blandt de foreninger/grupper, som indstilles til priserne.

 

Samarbejde

Frivilligrådet arbejder løbende på at udvikle samarbejdet med relevante samarbejdspartnere lokalt og nationalt.

  Frivilligrådet har afholdt møder med SSU og med cheferne på det sociale område. Møderne har omhandlet overordnede forhold vedr. frivilligt arbejde og de konkrete tiltag vedr. organisation og frivillighus. Det er fortsat en fornøjelse at mærke den gensidige vilje til samarbejde.

Sidste år glædede vi os til samarbejdet med den nye formand for KMM/Frivilligcentret/Frivillighuset, Kjeld Rommerdahl, og det er som håbet blevet godt og frugtbart. Vi mødes løbende om fælles projekter og er i god overensstemmelse om retningerne i frivilligarbejdet.

Tilsvarende har frivilligrådet et fint samarbejde med den kommunale brobygger Bodil Kristensen, som også er en del af samarbejdet mellem KMM og frivilligrådet. Hun er en aktiv del af de ovenfor nævnte projekter og bidrager væsentligt til at sikre de gode samarbejdsrelationer mellem de frivillige foreninger og kommunen.

Den årlige konference for kommunale frivilligråd, som arrangeres af det nationale ”Frivilligrådet”, var i år virtuel, hvilket er en klar svækkelse af konferencens værdi. Til gengæld er der mellem alle de kommunale frivilligråd et gryende virtuelt netværkssamarbejde på vej, som serviceres af ”Frivilligrådet”. Dermed får vi adgang til erfaringsudveksling og inspiration på en måde, som ikke var tilgængelig før corona-krisen.

Frivilligrådets økonomi

Frivilligrådet har en god økonomi, som skal komme det frivillige, sociale arbejde til gode.

Frivilligrådets modtager hvert år et beløb fra kommunen til rådets aktiviteter. Vores økonomi er næsten for god, idet corona-krisen har vanskeliggjort afholdelse af arrangementer, som vi normalt deltager i eller støtter. Til gengæld har vi valgt at støtte Den Sociale Vejviser, og vi har forventninger om også at støtte nogle af de projekter, som er omtalt i beretningen.

Dermed forventer vi, at midlerne ved årets udgang er anvendt til relevante, gode formål.

 

Tak

Tak til Svendborg Kommunes forvaltning og til Social- og Sundhedsudvalget for åbenhed og imødekommenhed i samarbejdet.

Tak til Kontakt Mellem Mennesker/Frivilligcentret for at gå foran i bestræbelser på at kvalitetsudvikle det frivillige, sociale arbejde i Svendborg, såvel organisatorisk som indholdsmæssigt.

Tak til vores brobygger for en stor indsats på begge sider af broen.