Referat årsmøde 2022

 

          Referat fra Svendborg Frivilligråds Årsmøde mandag den 25. april 2022

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

          Keld Larsen vælges til dirigent.
          Bodil Kristensen vælges til referent.
          Bo Madsen og Frode Hansen vælges til stemmetællere. 

  1. Frivilligrådets beretning.

          Svend Erik Hansen fremlægger Frivilligrådets beretning. Bilag 1.

          Ingen spørgsmål til årsberetningen.

          Årsberetningen godkendes. 

 

  1. a) Kassereren fremlægger revideret regnskab.

          Ketty Hansen fremlægger det reviderede regnskab.

          Ingen spørgsmål til regnskabet.

          Regnskabet godkendes.

          b) forslag til budget for det kommende regnskabsår.

          Ketty Hansen fremlægger forslag til budget.

          Spørgsmål: Hvad udgør egenkapitalen?
          Ketty Hansen: Der er godt 100.000 kr. pga. at årene med corona har betydet et betydeligt nedsat aktivitetsniveau.
          Spørgsmål: Er bevillingen fra Svendborg Kommune fast?
          Ketty Hansen: Ja, vi modtager et fast årligt beløb til drift af Frivilligrådet.

  1. Behandling af indkomne forslag.

          Der er ingen indkomne forslag.

  1. Valg af formand i ulige år – jr. §3.

          Formanden er ikke på valg i år.

  1. Valg af rådsmedlemmer – jr. §3.

          Ønsker genvalg og stiller op:
          Frode Hansen
          Jette Ersted
          Lykke Pedersen
          Pernille Krohn Juhl Jensen
          Stiller op:
          Egon Sohnesen

          Alle de opstillede vælges.

  1. Valg af 2 suppleanter – jr. §3.

          Stiller op:
          Ole Madsen
          Villy Andersen

          Alle de opstillede vælges.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

          Keld Larsen vælges som revisor

          Karen Strandhave vælges som revisorsuppleant

  1. Eventuelt.

          Spørgsmål: Kan Frivilligrådets midler anvendes til at få et intranet igangsat og Svendborg Kommune ansøges til at medfinansiere?
          Svend Erik Hansen: Der er budgetteret med ca. 500.000 kr., da der ansøges om midler til bl.a. løntimer og kurser.
          Der arbejdes videre med ideen også at skrue på budgettet, så det bliver realiserbart for færre midler.

          Orientering fra forsamlingen om, at to banker arbejder med lavere gebyr for foreningskonti samt enklere vilkår.
          Middelfart Sparekasse og Arbejdernes Landsbank.
          Svend Erik Hansen: Vi afventer den nationale arbejdsgruppes udmelding på deres arbejde. Frivilligrådet kan undersøge de to bankers konkrete vilkår
          og derefter udarbejde en vejledning til foreningerne.

          Spørgsmål: Spørger til postkort-ideen.
          Svend Erik: På baggrund af et møde med fokus på ”kan vi gøre noget for at revitalisere frivilligområdet på bagkant af corona” opstod flere ideer og tiltag
          bl.a.: Opringninger til foreningerne, en hilsen med en gavekurv til foreningerne og en postkortkampagne. Postkortkampagnen portrætterer frivillige fra
          lokalområdet på kortets ene side og kontaktoplysninger til foreningen og Frivilligcenter Svendborg på den anden side.
          Kortene spredes steder, hvor der kommer mange mennesker. Skal synliggøre muligheden for at blive frivillig. 

          Keld Larsen takker for et godt møde og afslutter årsmødet.