Hvem er vi?

Svendborg Frivilligråd er et råd, der varetager de frivillig sociale foreningers interesser i Svendborg kommune.

Vision

Svendborg Frivilligråd skaber de bedst mulige rammer for at frivillige sociale foreninger i Svendborg Kommune kan udfolde og udvikle sig på mangfoldig vis. Dette gøres ved:
 • At være en seriøs og kritisk samarbejdspartner for foreningerne over for kommunen
 • At agere på input fra de frivillige sociale foreninger

Svendborg Frivilligråds medlemmer

Karen Strandhave
Wivie Schärfe
Erik Witten
Estrid Heldager
Karen Finsen
Helle Theede Kragh
Lykke Pedersen
Anne – Lise Hein
Minna Bøgebjerg
Ole Lennart Hansen
Dorte Schiller
Viola Gerda Thomassen
Svend Erik Hansen
Susanne Juhl Paaske
Bodil Kristensen

Handling

 • Skabe en kommunikationsstruktur mellem foreninger og Frivilligråd
 • Sørge for at foreningerne mødes med Frivilligrådet mindst en gang mere end årsmødet Have relevante input til foreninger i forbindelse med årsmødet – tiltrække også de foreninger, der ikke stiller op
 • Sikre at foreningerne er registreret og opdateret (optimal social vejviser)
 • Arbejde for at foreninger kan samarbejde og bruge hinanden på tværs
 • Fastholde struktureret og bindende mødeaktivitet kommune og Frivilligråd imellem
 • Afstemme fælles arbe jdsopgaver Frivil ligråd og Social-Sundhed imellem
 • Ved slutningen af 2009 har Frivilligrådet en velfungerende hjemmeside
 • Holde sig opdateret på det frivillige og socialpolitiske område lokalt og på landsplan
 • Være synlige
 • Være vagthunde
 • Være opdaterede
 • Styrke og udvikle samarbejdet mellem Sydfyns
Frivilligcenter sydfyn, Kontakt mellem Mennsker og Svendborg Frivilligråd

Vedtægter

Valgprocedure

Forretningsorden

Frivilligpolitik

Svendborg Kommunes udkast til Frivilligpolitik er sendt til høring og behandles på socialudvalgsmøde i november. Et flot og engageret input er kommet fra frivillige sociale foreninger igennem processen fra foråret – gruppeinterview, spørgeskema, temadag med 70 foreningers deltagelse – og endelig styregruppens sammenskrivning i eftersommeren.

Frivilligpolitikken for Svendborg kommune er på vej.

Alle former for frivilligt arbejdes i Svendborg kommune skal anerkendes og respekteres – det
fortjener det.

Derfor er der nu sat en demokratisk proces i gang, hvor Svendborg Frivilligråd og Socialområdet i Svendborg kommune skal sørge for, at alle aktører i det frivillige sociale arbejde får mulighed for at sætte deres fingeraftryk på den kommende frivilligpolitik.

Nærdemokratiudvalget, har bedt Socialafdelingen sammen med Svendborg Frivilligråd om at styre frem mod en frivilligpolitik, hvor kommunens værdier om borgeren i centrum, helhed i
opgaveløsningen, trivsel og læring og udvikling er bærende værdier.

Et velfungerende samspil mellem den frivillige verden og det offentlige kan styrke kvaliteten og skabe helhed i den samlede sociale indsats. Via et aktivt samspil mellem de frivillige og kommunen tror styregruppen, med 3 medlemmer fra Frivilligrådet og 3 medarbejdere fra Svendborg kommune på, at der kan opnås gensidig anerkendelse og forståelse for de forskellige opgaver, roller og vilkår hos henholdsvis de frivillige og Svendborg kommune.

For at alle kan bidrage til en god frivilligpolitik, er der netop sendt spørgeskemaer ud til alle
frivillige foreninger i Svendborg kommune, personalet som arbejder med de frivillige foreninger og politikkerne. Spørgsmålene er fremkommet og dannet ud fra et gruppeinterview, hvor 6 repræsentanter fra de frivillige foreninger har været med til at ”skabe” spørgsmålene.

Besvarelse på spørgeskemaerne danner grundlag for en temadag 30. april på Hotel Svendborg. Her kan alle aktører, der arbejder inden for det frivillige sociale arbejde deltage sammen med medarbejdere og politikere. Både kommune og frivilligråd håber, at rigtigt mange vil deltage i temadagen.

Frivilligpolitikken formuleres færdig inden sommer, hvor den sendes i høring.

Frivilligrådets formand Kamma Kaae og socialudvalgsformand Ulla Larsen er enige om, at det
stærke og traditionsbundne frivillige sociale arbejde, som der er i Svendborg kommune, nu giver mulighed for at beskrive nogle helt konkrete mål og aktiviteter, der vil gøre Svendborg Kommune til en god by at være frivillig i.

Der kan rettes henvendelse om pressemeddelelsen til:
Svendborg Frivilligråds formand Kamma Kaae, tlf. 28210223 el.
Socialudvalgsformand Ulla Larsen, tlf. 51 70 05 17