Svendborg Frivilligråds – Forretningsorden

Forretningsorden for Svendborg Frivilligråd.

Pkt. 1.

Møder og referater
Ved Rådets møder kan deltage såvel medlemmer af Rådet som suppleanter. Suppleanter har taleret men ikke stemmeretMedlemmer og suppleanter indkaldes til rådsmøderne pr. mail.Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, skal der meldes afbud til formanden senest dagen før mødet.
Mødets dagsorden skal fremgå tydeligt af referatet. Følsomme oplysninger navne mm må ikke nævnes i referatet. Referatet skal være medlemmerne i hænde senest 8 dage efter et møde, og godkendes på næstkommende rådsmøde.
Referatet vil blive lagt på Rådets hjemmeside senest 8 dage efter møde.

Pkt. 2.

Følgende punkter er faste dagsordenpunkter til Rådsmødet
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
4. Evt.

Pkt. 3.

Beslutninger
Beslutninger i Rådet træffes ved simpelt stemmeflertal
Rådet er beslutningsdygtigt når 2/3 af Rådet er til stede.

Pkt. 3.

Ændringer i medlemsstatus i valgperioden
I tilfælde af at et medlems forening nedlægges, kan medlemmet fortsat sidde i Rådet valgperioden ud.
Ansatte og lønnede i frivilligt socialt arbejde kan principielt ikke være medlem af Rådet, men kan indgå som sparringspartner i diverse drøftelser eller opgaver og/eller have status af tilforordnet/ ad hoc person. Frivillige i kommunalt regi (kommunale væresteder, projekter mv.) kan principielt ikke være medlem af RådetBliver et medlem i valgperioden ansat og lønnet i et frivilligt socialt projekt, kan medlemmet fortsætte valgperioden ud
Ønsker et medlem at træde ud af Rådet før valgperiodens ophør, indtræder suppleanter i perioden frem til næste Årsmøde.
Et evt. ad hoc medlem fra samme gruppe som det udgåede medlem, kan tilknyttes til næste Årsmøde og valg.

Pkt. 4.

Ændringer af eller tilføjelser til forretningsordenen
Forretningsordenen kan ændres ved flertals beslutning på et Rådsmøde.
Forslag til ændringer/tilføjelser skal være et dagsordenspunkt for at kunne besluttes.

Godkendt på Rådsmøde d. 30/3 2010

IK


[wpfilebase tag=file id=7 tpl=simple /]