Svendborg Frivilligråd – Vedtægter

§1 Navn og hjemsted
Svendborg Frivilligråd har hjemsted i Svendborg Kommune.

§2 Formål
Stk. 1 Svendborg Frivilligråd er et formelt samarbejdsorgan, der har til formål at samle de frivilligesociale foreninger og grupper, således at de i fællesskab indgår i et ligeværdigt samarbejdemed Svendborg Kommune om det offentlige og frivillige sociale arbejde.
Stk. 2 Frivilligrådet skal medvirke til, at det frivillige sociale arbejde* synliggøres overfor SvendborgKommune.
Stk. 3 Frivilligrådet skal formidle viden og nytænkning, samt gennem samarbejde skabe dynamiskerammer for det frivillige sociale arbejde.

* Det frivillige sociale arbejde defineres under Frivilligrådet som følger: At det arbejde der udføres er frivilligt ogulønnet, endvidere at det udføres over for personer uden for den frivilliges familie, endvidere at arbejdet er til gavn forandre end én selv og ens familie, samt at arbejdet er formelt organiseret gennem en gruppe eller forening.

§ 3 Frivilligrådet
Frivilligrådet er et formelt koordinerende organ for de frivillige sociale foreninger og grupperi Svendborg Kommune. For at kunne vælges til Frivilligrådet – jf. §5, skal foreningen/gruppenopfylde følgende kriterier:
1. have sit virke i Svendborg Kommune.
2. have frivilligt socialt arbejde som sit hovedformål.

§4 Frivilligrådets sammensætning
Stk. 1 Frivilligrådet består af mindst 7 og højst 11 personer valgt på årsmødet jf. §5. Frivilligrådet kantiltrædes af en repræsentant fra Svendborg Kommune.
Stk. 2 Frivilligrådets formand, øvrige medlemmer og suppleanter vælges på årsmødet for en periodeaf 2 år, suppleanter dog kun for et år. Halvdelen af medlemmerne er på valg i lige år og halvdelener på valg i ulige år.
Stk. 3 Frivilligrådet konstituerer sig med næstformand og kasserer på sit første møde efterårsmødet.
Stk. 4 Valgbar til Frivilligrådet er repræsentanter fra frivillige sociale foreninger og grupper iSvendborg Kommune. For at sikre at Frivilligrådet er repræsentativt for hele det frivilligesociale arbejde i Svendborg Kommune foretages valg og opstilling til rådet ud fra følgendegrupper:
1. Sociale og kirkelige foreninger.
2. Børn, unge og familier.
3. Handicappede og patientforeninger.
4. Ældre.
5. Misbrug og øvrige områder.
Der skal fra hver gruppe vælges mindst 1 repræsentant. En forening eller gruppe kan højstvære repræsenteret med 2 medlemmer i Frivilligrådet.
Stk. 5 Ved afstemninger på årsmødet har hver forening eller gruppe én stemme. Den der er stemmeberettigetskal være udpeget forud for årsmødet.
Stk. 6 Medlemmerne af Frivilligrådet har pligt til at varetage alle foreninger og gruppers interesser.

§ 5 Årsmøde
Stk. 1 Årsmødet er Frivilligrådets øverste myndighed. Årsmøde afholdes hvert år inden udgangen afapril måned.
Stk. 2 Indkaldelse til årsmødet sker med mindst én måneds varsel i dagspressen indeholdendedagsorden jf. stk. 3.
Stk. 3 Dagsorden for årsmødet skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Frivilligrådets beretning.
3. a) Kassereren fremlægger revideret regnskab.
b) Forslag til budget for det kommende regnskabsår.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand i ulige år – jf. §4.
6. Valg af rådsmedlemmer – jf. §4.
7. Valg af 2 suppleanter – jf. §4.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt

Stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være Frivilligrådet i hænde14 dage før årsmødet.
Stk. 5 Beslutninger på årsmødet træffes ved simpelt flertal. Hver forening eller gruppe har énstemme.Stk. 6 Ændring af Frivilligrådets vedtægter forudsætter, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§6 Økonomi
Stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2 Udgifter til afholdelse af Frivilligrådets virke søges primært fremskaffet ved ansøgning omoffentlige tilskud.

§7 Opløsning
Stk. 1 Opløsning af Frivilligrådet forudsætter, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på et årsmødekræver opløsning. Opløsning af Frivilligrådet skal fremgå som punkt på dagsordenen.
Stk. 2 Ved opløsning skal evt. formue tilfalde et eller flere projekter inden for det frivillige sociale arbejde i Svendborg Kommune.

Svendborg Frivilligråd, 2007


[wpfilebase tag=file id=6 tpl=simple /]